Presiserer reglene for samhandling om forskningsinfrastruktur

Kunnskapsdepartementet vil tydeliggjøre at regelverket fastsatt av departementet ikke skal være strengere enn Statsstøtteregelverket.

UoH-sektoren har hittil tolket Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) på en slik måte at de har følt seg forpliktet til å prise tjenester fra forsknings-infrastrukturer til FoU-prosjekter utenfor egen institusjon som om dette var oppdrag (og dermed økonomisk aktivitet i henhold til Statsstøtteregelverket). Denne fortolkningen har også vært lagt til grunn når tjenestene leveres til bidragsforskning (ikke-økonomisk aktivitet). En slik praksis er strengere enn Statsstøtteregelverket, og det har ikke vært Kunnskapsdepartementets intensjon.

- Regelverket for hvordan man priser tjenester fra en forskningsinfrastruktur skal bidra til å sørge for at viktig nasjonal forskningsinfrastruktur brukes på en optimal måte, og legge til rette for godt samarbeid om infrastrukturen. Da må ikke regelverket tolkes strengere enn selve loven, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Kunnskapsdepartementet vil gå igjennom regelverket fastsatt av departementet og tydeliggjøre at dette ikke skal være strengere enn Statsstøtteregelverket. Institusjonene kan legge dette til grunn for sin tolkning og praktisering.

Forskningsrådets vurdering er at denne presiseringen har to konsekvenser:

  • Når forskningsinfrastruktur brukes i ikke-økonomisk aktivitet (inkludert alle bidragsfinansierte prosjekter), har institusjoner i UoH-sektor anledning til å klassifisere bruken som bidrag, og dermed bruke bidragspris. Dette er uavhengig av om prosjektet gjøres i regi av infrastrukturens eier eller andre.
  • Utleie av forskningsinfrastruktur til bruk i ikke-økonomisk aktivitet vil kunne klassifiseres som ikke-økonomisk aktivitet for forskningsinfrastrukturen. Dette gjør det enklere for forskningsinfrastrukturer å overholde grensen på maksimalt 20 % økonomisk aktivitet, som er et av kravene for at statlig støtte ikke skal regnes som statsstøtte.

Når forskningsinfrastrukturer benyttes i økonomisk aktivitet (herunder oppdragsforskning), kan markedspris, slik dette er definert i Statsstøtteregelverket, benyttes. Det kan imidlertid bli satt en nedre grense på pris ved bruk i økonomisk aktivitet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 18.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.