Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NORDi: Styrker åpen tilgang til forskningsdata

Nye løsninger for håndtering, kartlegging, arkivering og formidling av forskningsdata skal støtte åpen tilgang til, og gjenbruk av, data fra samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og forskningsdata fra medisin, helse, klima og miljø.

Infrastrukturen som bygges gjennom NORDi-prosjektet vil bidra til en omfattende fornyelse av NSDs (Norsk senter for forskningsdata) tjenester for håndtering, arkivering, tilgjengeliggjøring og formidling av forskningsdata. De nye tjenestene vil blant annet tilby forskere og forskningsinstitusjoner brukervennlige og oversiktlige verktøy for god datahåndtering gjennom hele livssyklusen til forskningsdataene. Tjenestene vil også sørge for at metadata knyttet til datasettene er av høy kvalitet og i henhold til fagområdenes internasjonale standarder. Utvikling av nye FAIR-baserte og attraktive formidlingsløsninger for data gir forskningsmiljøer som genererer data av høy kvalitet god synlighet nasjonalt og internasjonalt. Norske forskningsdata vil dermed kunne gjenfinnes enklere av internasjonale forskningsmiljøer og få større internasjonalt gjennomslag.

NORDi-prosjektet utvikler NSDs tjenester i tråd med regjeringens nasjonale strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. En sentral målsetning er å gi forskningsmiljøene gode oversikter over egne data. I tillegg vil infrastrukturen bidra til å dyktiggjøre institusjonene og miljøene i kost/nytte-analyser og valg av differensierte retningslinjer rundt datahåndtering, valg av arkiv, riktig kurateringsnivå og tidshorisont for arkivering.

Enkel tilgang til allerede innsamlede data vil kunne åpne for nye perspektiver i forskningsprosjekter og utvikle nye samarbeidsformer. Brukere av tjenestene som utvikles i NORDi vil primært være forskere, forskerstøttepersonale og ledelse ved forskningsinstitusjonene, men offentlig forvaltning og privat sektor vil også ha stor nytte av infrastrukturen. NORDi er et infrastrukturprosjekt med kontinuerlige leveranser til NSDs modulære infrastruktur for håndtering, arkivering og formidling av forskningsdata. De enkelte elementene gjøres fortløpende tilgjengelig for brukere i etableringsfasen.

Investeringen er et svar på nasjonale og internasjonale forventninger om åpen tilgang til forskningsdata og vitenskapelige publikasjoner. Også Forskningsrådet stiller krav om at resultatene fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem. Blant annet er det viktig av hensyn til forskningens etterrettelighet at andre forskere har tilgang til dataene. Åpen tilgang til forskningsdata og publikasjoner vil også fremme forskningen og samfunnets bruk av forskningsresultater.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.