Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NNP: Stor nytte av ny NMR-teknologi

Kjernemagnetisk resonansutstyr vil gi et bredt løft til forskningen og gi nye muligheter for industrien innenfor blant annet medisin, kjemi, bioteknologi og miljø.

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR-teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan molekyler fungerer i samspill med hverandre.

Eksisterende utstyr ved universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim har blitt utvidet med nye, kraftigere instrumenter. Disse gjør det mulig å utføre prosjekter som tidligere kun var gjennomførbare i utlandet.

NMR brukes i forskning innenfor en rekke fagfelt, som kjemi, medisin, biologi og materialteknologi. Teknologien brukes blant annet innen utvikling og produksjon av nye legemidler, utviklingen av nye katalysatorer og andre kjemiske forbindelser.

Styrken til NNPs kraftige instrumenter kommer tydeligst frem i studier av proteiner. Kraftige NMR-instrumenter er nødvendig for å studere proteiners struktur, funksjon og dynamikk på atomnivå. Dette er informasjon som er nyttig både for den generelle forståelsen av biologiske prosesser og for forskning på alt fra sjeldne sykdommer til de store folkesykdommene som kreft, demens, hjerte-karsykdom og diabetes. Det arbeides også med å utvikle NMR til et viktig verktøy innen persontilpasset medisin, hvilket på sikt kan gjøre klinisk behandling effektiv og treffsikker.

NMR har stor betydning for næringsliv og industri. Industrien bruker teknikken i stor skala for å kontrollere og overvåke prosesser, og dermed kvalitetssikre produktene sine. For spesielt legemiddelindustrien er dette avgjørende. Andre applikasjoner som er viktig for næringslivet er karakterisering petroleum, fiskeolje, restråstoff fra fiskerinæring og ølgjærstammer. NMR brukes også i arbeidet med å optimalisere utnyttelsen av biomasse fra trær og makroalger, for blant annet å kunne å gjøre produksjonen av biodrivstoff til en økonomisk lønnsom prosess. NMR brukes også av Kriminalpolitiet i tilknytning til narkotikabeslag.

God råstoffutnyttelse innen alle sektorer, og god overvåking av miljøet, er helt avgjørende for å nå flere av FNs bærekraftsmål. Samfunnet må også møte nye medisinske utfordringer som antibiotikaresistens, pandemier og en aldrende befolkning. Dette krever en skarp innsikt i den molekylære verdenen, og NMR er en helt essensiell i så måte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 08:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.