Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NorDataNet: Sømløs tilgang til klima- og miljødata

Klima- og miljødata skal dokumenteres med gode metadata og gjøres tilgjengelig gjennom en felles portal.

Store mengder forskningsdata ligger rundt omkring i Norge, men blir sjelden brukt fordi forskerne ikke vet om dem eller ikke finner dem. Årsakene er mange, det kan f.eks. være at dokumentasjon av dataene mangler eller det ikke eksisterer innsynsløsninger. Om dokumentasjonen av data og tilgang til data standardiseres, vil det bidra til at dataene blir kjent og tilgjengelige for flere. Dermed kan innsamlede data utnyttes langt bedre enn i dag og samfunnsnytten av vitenskapelige data økes.

Norwegian Scientific Data Network (NorDataNet) vil gjøre eksisterende klima- og miljødata tilgjengelig gjennom en felles portal. Prosjektet bygger på metodikk som ble utviklet under Det internasjonale polaråret i prosjektet DOKIPY og som er i tråd med FAIR-prinsippene som i stadig større grad legges til grunn for dataforvaltningssystemer nasjonalt og internasjonalt. Dataene skal fortsatt forvaltes av sine respektive vertsinstitusjoner, men brukerne skal få sømløs tilgang til dataene uavhengig av hvor de ligger.

I tillegg har prosjektet fokus på å sikre langsiktig forvaltning av datasett som i dag blir liggende udokumenterte hos forskere. Dette er datasett som ofte går tapt når forskere bytter jobb eller pensjoneres. Prosjektet har derfor fokus på utvikling av verktøy og tjenester som hjelper forskere til å standardisere og publisere datasett. Et viktig incitament for forskere til å dele data er siterbare data. Prosjektet jobber derfor aktivt med muligheten til å merke datasett med Digital Object Identifier (DOI) og hvordan dette kan utnyttes i sporing av bruk.

Den nasjonale infrastrukturen bygger i store trekk på utnyttelse av eksisterende infrastrukturer og systemer hos partnerne og hos Sigma2. Investeringskostnadene i utstyr er forholdsvis lave. Målet er å standardisere dokumentasjon og innsynsløsninger slik at man kan etablere felles grensesnitt til informasjon om og tilgang til dataene. Dette åpner for utvikling av tjenester som visualisering, reformatering, deluttrekk, reprojisering og aggregering av data – også på tvers av datasett. Dermed blir datagrunnlaget tilgjengelig for andre enn det primære brukermiljøet og bidrar dermed til tverrfaglig forskning.

For å øke synligheten av norske forskningsdata og aktiviteter internasjonalt, arbeider prosjektet for integrasjon i internasjonale kataloger. Slik kan norske forskningsdata få et større brukermiljø og relevans, og norske forskere kan få bedre innsyn i datasett fra internasjonale forskere. Når NorDataNet er koblet mot relevante internasjonale kataloger som f.eks. NASAs Global Change Master Directory, WMO Information System, Group on Earth Observations System of Systems og ICSU World Data System, vil det forenkle søket etter relevante data for norske forskere. Aktiv deltakelse i internasjonale dataforvaltningsaktiviteter er viktig for å sikre langsiktig forvaltning, sporbarhet og bærekraftige innsynsløsninger for vitenskapelige data.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 04:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.