Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

SAMLA: Ny datainfrastruktur skal samle og gjøre norsk kulturhistorie bedre tilgjengelig

Infrastrukturen SAMLA skal slå sammen tre eksisterende tradisjonsarkiver til ett nettarkiv, som også vil bli åpent for folk flest. Dette vil gi oss et unikt innblikk i utviklingen av norsk kulturhistorie.

Samlet inneholder de tre arkivene et stort mangfold av kulturelle uttrykk og praksiser, både fra flertallsbefolkningen, minoritetsbefolkningen og urfolkskulturer i Norge. Vi vil kunne få et godt bilde av utviklingen av holdninger, hverdagsliv og verdisyn i Norge. Målet er å åpne opp for mer forskning på kontinuitet og endringer innenfor norsk, men også nordisk og europeisk, kulturhistorie.

Den digitale databasen skal kunne utføre avanserte søk på tvers av arkivinstitusjoner og materialer. Prosjektet skal dessuten koordineres med tilsvarende digitale infrastrukturer i andre land, gjennom det amerikansk-europeiske prosjektet Intelligent Search Engine for Belief Legends (ISEBEL). I første omgang vil koordineringen skje med infrastrukturer i Island, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland.

Samlinger av folkeeventyr, sagn, ballader, trosforestillinger, folkemedisinske tradisjoner, mattradisjoner og håndverkstradisjoner er eksempler på data som nå blir tilgjengelige. Dette er viktig kildemateriale for forskning, men også for turistsektoren, kulturminnesektoren, kreative virksomheter, utdanningsinstitusjoner, museer og lokale historieorganisasjoner.

Datainfrastrukturen skal utvikles av Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Den tekniske siden ivaretas av Universitetsbiblioteket samme sted. Databasen vil ha en administrativ redaktør for partnerne i prosjektet, mens selve nettarkivet vil være åpent tilgjengelig, og i tråd med FAIR-prinsippene for forskningsdata.

De tre partnerarkivene er: Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo (NFS), Norsk etnologisk gransking ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum (NEG) og Etnofolkloristisk arkiv (EFA). Partnerarkivene vil fungere som fysiske noder lokalisert i Oslo og Bergen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 01:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.