Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Multiphase Lab (IMF): Rørene som gjør oljeeventyret mulig

Verdens ledende industrielle flerfaselaboratorier er oppgradert for å støtte utviklingen av bedre simuleringsmodeller og ny teknologi.

Moderne beregningsverktøy for flerfasestrømning har, siden 1980, banet veien for flerfaseteknologien, som har hatt enorm betydning for den norske oljeindustrien og for Norges økonomiske utvikling. Bare på Trollfeltet alene er besparelsene estimert til 40–50 milliarder kroner. Teknologien har også gjort det mulig å bygge ut oljefelt som ellers ikke ville vært lønnsomme.

På området flerfasestrømning har instituttene IFE og SINTEF vært internasjonalt ledende i 40 år og har, i samarbeid med industripartnere, utviklet de to ledende beregningsverktøyene for dette formålet. For å kunne stole på slike beregninger har man måttet bygge avanserte laboratorier. Her har man samlet måledata for å bekrefte og forbedre beregningsmodellene. Nyere beregningsmodeller som OLGA HD og LedaFlow Q3D har andre behov for måledata enn man tidligere har samlet inn og dette har ført til økte behov for investeringer i infrastruktur i nyere tid.

Nasjonalt befinner tyngdepunktet i flerfaselaboratorier seg hos SINTEF på Tiller ved Trondheim og hos IFE på Kjeller. Disse laboratoriene ble oppgradert med infrastrukturmidler fra Forskningsrådet og støtte fra Equinor i 2014-2015. De to anleggene komplementerer hverandre og drives som én nasjonal forskningsinfrastruktur. SINTEFs anlegg på Tiller ble oppgradert fra et tofaseanlegg (gass-olje) til et trefaseanlegg (olje-vann-gass) på stor skala. På denne skalaen er det utfordrende å måle detaljer i strømningen. Dette var og er derfor fokus i laboratoriene på Kjeller hvor det ble investert i måleteknologier med fokus på detaljer. Her benyttes bl.a. bi-kromatisk røntgentomografi for å måle hvor olje, vann og gass befinner seg i rørtverrsnittet. Disse laboratoriene er et nasjonalt kompetansesenter tilgjengelig for industri og forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt, og de bidrar til å sikre rekruttering til bransjen gjennom tilgang for PhD og postdoktorstillinger.

Flerfaseteknologi handler om å transportere olje, gass og vann i samme rør fra borestedet til en oljeplattform eller til et anlegg på land. Transportetappen kan være mange titalls kilometer lang over kupert havbunn, sprekker og steiner. Særlig oppoverbakkene og nedoverbakkene, der blandingen av vann, olje og gass – den ubehandlede brønnstrømmen– bremser opp eller skyter fart, byr på en rekke utfordringer. Med det nye, moderne utstyret, får Norge det eneste forskningslaboratoriet i verden der flerfasestrømming kan studeres på detaljnivå. Det vil gjøre transporten av olje og gass billigere, tryggere og mer miljøvennlig. I tillegg er kunnskapen tilegnet gjennom 40 år direkte anvendbar på transport og lagring av CO2. Forskningsinfrastrukturen har derfor svært stor strategisk betydning for Norge.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 04:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.