Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NorBioLab: Raffinering for fremtidens bionæringer

Å skape en bærekraftig bioøkonomi er et sentralt politisk mål i Norge. Norsk bioraffinerilaboratorium gir viktige bidrag for å utvikle en bioøkonomi basert på norske bioressurser.

Norsk Bioraffinerilaboratorium - NorBioLab er en nasjonal forsknings-infrastruktur for bioraffinering. NorBioLab bidrar til å utvikle prosesser for å omdanne norsk land- og sjøbasert biomasse til nye, miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioenergiprodukter.

Bioøkonomi går ut på å utnytte biologiske ressurser i bærekraftige kretsløp til å lage produkter og energi. Bioraffinering inkluderer bioteknologiske og kjemiske behandlinger av biomasse, en råvare der Norge har betydelige ressurser. Den norske biomassen (f.eks. lignocellulose, marine ressurser og avfall) er råvare for miljøvennlige produkter.

Norsk landbasert industri, inklusive skognæringen, står overfor en viktig omstilling. Miljøbelastning og karbonavtrykk fra bruk av fossile råvarer må reduseres ved at man utvikler mer bærekraftige prosesser. De nye prosessene skal erstatte prosesser som i dag baseres på fossile råstoff.

NorBioLab har siden 2014 blitt bygget opp til å bli den mest avanserte og allsidige infrastrukturen i Norge for å skape verdi av norsk biomasse. Infrastrukturen inneholder et stort antall utstyrsenheter for analyse og konvertering av biomasse til grønne kjemikalier og biodrivstoff.

NorBioLab har blitt, og har ambisjoner om fortsatt å være, en sentral del av forskningen innenfor alle områder av bioraffinering, inklusive forbehandling og oppgradering av biomasse til biogass, bioetanol og biodiesel. Utvikling av ny teknologi gjennom NorBioLab vil kunne brukes både i dagens etablerte næringer i utviklingen av nye, biobaserte næringer.

NorBioLab gir norske forskere og foretak mulighet til å utføre avansert forskning innenfor bioenergi og bioteknologi. Aktivitetene er fordelt mellom sentrale norske miljøer innenfor området, og bygger på deres spisskompetanse, eksisterende laboratorier og FoU-sentre.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:13 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.