Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

PCRN: Bedre behandling for store pasientgrupper

Ny infrastruktur med fastleger vil gi mer forskning på de mest utbredte sykdommene. Bedre kunnskap vil bidra til nye og bedre behandlingsmetoder for store pasientgrupper.

Det er et stort behov for å gjøre primærhelsetjenesten mer kunnskapsbasert. Det er lite forskning om de sykdommene som berører mange og som hovedsakelig behandles i primærhelsetjenesten. Dette gjelder blant annet muskelskjelett-plager, diabetes, KOLS, utmattelsessykdommer og lettere psykiatriske lidelser. Disse sykdommene har stor samfunnsøkonomisk betydning i form av sykefravær. Forskning i allmennmedisin er nødvendig for å gi pasientene god og treffsikker diagnostikk, behandling og oppfølging.

I dag er det svært tidkrevende å rekruttere pasienter til kliniske studier i allmennmedisin. Når forskere vil gjennomføre en studie må de først rekruttere fastleger, og så må disse igjen finne pasienter som ønsker å være med. Dette kan ta svært lang tid og er en uforutsigbar prosess. Det nye forskningsnettverket PraksisNett vil gjøre rekrutteringen til forskning mye raskere og enklere. Derundt 450 fastlegene som deltar i nettverket vil raskt kunne rekruttere pasienter til nye studier.

I tillegg til å rekruttere flere pasienter raskere inn i kliniske studier vil infrastrukturen øke kvaliteten og forutsigbarheten i studiene. Den vil også gjøre at forskningsbasert kunnskap i større grad blir implementert i helsetjenesten. 

Infrastrukturen består av en tjenestebasert del og en IT-basert del s. Nettverket vil benytte seg av innovativ teknologi som vil sikre at personvernet til pasientene ivaretas. Ingen vil få tilgang til sensitiv informasjon om pasientene uten at pasientene har gitt tillatelse til å bruke deres data i forskning.

Det er første gang Norge får en slik nasjonal infrastruktur i primærhelsetjenesten. Den vil gi grunnlag for økt samarbeid med ledende internasjonale miljøer for forskning i primærhelsetjenesten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 09:52 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.