Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NORCRYST: Bedre blikk på makromolekyler kan gi nye medisiner

Oppgradering av infrastruktur for røntgenkrystallografi skal gjøre forskning og industri bedre i stand til å utvikle nye medisiner. Den vil spille en viktig rolle i den fremvoksende bioøkonomien.

Bestemmelse av tredimensjonale strukturer på atomnivå ved hjelp av røntgenkrystallografi er viktig for å forstå hvordan makromolekylene i en organisme virker eller når disse anvendes i for eksempel bioteknologiske prosesser. Denne kunnskapen er helt sentral i forståelse av sykdommer og lidelser blant mennesker og dyr, og for å utvikle nye medisiner og bioteknologiske verktøy.

Nasjonalt krystallografikonsortium (NORCRYST) vil tilby instrumentering og ekspertise innenfor krystallisering, strukturbestemmelse og analyser av biologiske relevante makromolekyler (proteiner, DNA og RNA) til brukergrupper innenfor forskning og industri i Norge.

Tidligere infrastruktur vil bli oppgradert med nytt utstyr for å øke kapasitet og effektivitet i forskningen. Den nye infrastrukturen vil spesielt møte det økende behovet for screening-utstyr for bioprospektering, dvs. systematisk leting etter bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i organismer og for å utvikle nye medisiner. Strukturbestemmelse av makromolekyler har stor betydning for biomedisinsk forskning og utvikling av bioteknologi nasjonalt og internasjonalt.

Infrastrukturen vil også ære viktig for blant annet farmasøytisk industri, matindustri, og industrielle enzymer. Den vil også ha bred næringsmessig betydning i den fremvoksende bioøkonomien.

NORCRYST ledes av Nasjonalt senter for strukturbiologi ved Norges Arktiske Universitet, men er et konsortium av fire partnere med hver sin node. De fire nodene vil ha ulike spesialiserte oppgaver i konsortiet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:28 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.