Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

PLANKTONLAB: Økt matproduksjon ved å høste og dyrke havets ressurser

Nytt senter vil utvikle nye dyrkingsmetoder og teknologi for å høste, dyrke og prosessere havets ressurser. Slik kan man utvikle industri som blir viktig for å øke matproduksjonen.

Verdens behov for mat øker i takt med at jordas befolkning øker. Det er begrensede muligheter for å øke matproduksjonen både på landjorda og fra tradisjonelle fiskerier. En bærekraftig vekst i akvakultur forutsetter at vi går fra å bruke råvarer fra fiskeri og landbruk som fôr til å produsere fôr fra nye kilder som ikke benyttes til menneskemat.

Det er planer om en sterk vekst i produksjonen av laks i Norge. Det vil føre til at behovet for fôringredienser basert på både dyrking og høsting av organismer nederst i næringskjeden vil øke. Eksempler på marin biomasse som kan utnyttes er mikroalger, makroalger og ulike dyreplanktonarter.

Ny teknologi og nye dyrkingsmetoder må utvikles dersom denne produksjonen skal bli forutsigbar og kostnadseffektiv. I tillegg må det skapes teknologi og metoder for av-vanning og prosessering.

Norsk senter for planktonteknologi er en nasjonal infrastruktur som vil utvikle nye dyrkingsmetoder og ny teknologi, for å kunne høste, dyrke og prosessere organismer fra lavere trofisk nivå i havet. Senteret vil være åpent for studenter, forskere og industri som ønsker å forske på ulike planktonarter innenfor f.eks. økologi, ernæring, fysiologi og bioteknologi.

Høsting eller produksjon av marin biomasse vil kunne gi nye arbeidsplasser langs kysten. Biomassen kan benyttes både til mat, fôr, spesialkjemikalier og energi. Senteret vil bidra til å utvikle nye biomarine industrier som møter framtidens klima og miljøutfordringer på en bærekraftig måte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 08:19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.