Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NorFab: Norsk infrastruktur for nanoteknologi

Siden 2010 har NorFab vært ryggraden i norsk forskning og innovasjon basert på mikro- og nanoteknologi. Laboratoriene gir tilgang til både grunnleggende nanoteknologiske framstillingsprosesser og utvalgte avanserte prosesser og analyser. Laboratoriene brukes både til grunnforskning, innovasjon og produksjon for bedrifter.

Mikro- og nanolaboratoriene MiNaLab ved UiO og SINTEF i Oslo, NTNU NanoLab og MST-Lab i Horten har en nasjonal rolle som leverandører av laboratoriefasiliteter for forskning og utvikling basert på nanoteknologi. Laboratoriene gir tilgang både til standardiserte framstillingsprosesser og til utstyr som utforsker nanoteknologiens grenser. Laboratoriene gir også tilgang til avansert karakteriserings- og måleutstyr for nano-elementene.

Infrastrukturen er grunnlaget for å bygge kompetanse i de sentrale vitenskapelige miljøene og gir tilgang til framtidsrettet teknologi for både grunnleggende og anvendt forskning og for bedrifter. Alle relevante miljøer har tilgang til prosessene, uavhengig av institusjonstilhørighet. Brukerne kommer fra akademia, instituttsektoren og både veletablerte og nystartede bedrifter som har behov for utvikling og produksjon.

Teknologi og digitalisering er et prioritert satsingsområde i Norge. Mikro- og nanoteknologi bidrar til å utvikle ny kunnskapsbasert industri. Fagfeltet karakteriseres av rask teknologisk utvikling, kostnadskrevende og komplekst utstyr og mange framgangsrike, internasjonale aktører. Utstyret som brukes til framstilling og undersøkelser av nanoteknologi er i rivende utvikling, og nye instrumenter åpner for helt ny kunnskap og produksjon. Brukt i kombinasjon med de grunnleggende fasilitetene, løfter oppdatert utstyr norsk forskning og innovasjon til et høyt internasjonalt nivå.

Forskningen ved laboratoriene har resultert i ny teknologi innenfor svært ulike områder som medisin, funksjonelle materialer, fornybar energi, kommunikasjon og sensorsystemer. Infrastrukturen har bidratt til å utvikle norske industriprodukter som effektive solceller, sterke lettmetaller, målsøkende medisiner, presist diagnostisk utstyr, sensorer for kollisjonssikre biler, utforskende rom-satellitter og mer effektiv oljeutvinning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 18:43 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.