Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NorPaLabs: Vil kutte kostnader og heve kvalitet ved permanent brønnplugging

Norske brønnintegritetslaboratorier (NorPaLabs – Norwegian P&A Laboratories) styrker konkurranseevnen til norske olje og gass-selskaper og servicenæring.

Laboratoriene vil etablere en unik eksperimentell infrastruktur tilegnet forskning og innovasjon innen permanent brønnplugging (også kalt P&A). Infrastrukturen vil støtte grunnforskning  og anvendt forskning, promotere utdannelse innen P&A og sette fart på implementering av nye P&A-teknologier.

Norske brønnintegritetslaboratorier har blitt møtt med stor interesse fra aktører innen olje og gass (O&G), servicebedrifter og FoU-institusjoner i Norge og i utlandet.

Permanent brønnplugging med dagens teknologi er ekstremt kostbart, både for virksomheter og staten. P&A har også en sikkerhetsdimensjon, siden pluggede brønner må forbli tette i et langsiktig perspektiv. OG21 (strategiorganet innen olje- og gassnæringen) og P&A-forumet i Norsk olje og gass har understreket behovet for et høyere tempo på teknologiutviklingen innen brønnplugging for å forbedre operasjonell effektivitet, redusere kostnader og maksimere kvalitet.

Etableringen vil være nyttig for flere viktige forskningsretninger innen P&A:

      i)   Brønnbarriere-materiale

      ii)  Sementering og P&A-operasjon

      iii) Verifikasjon og logging av barrierer

      iv) Bedre og kostnadseffektive P&A-operasjoner

Fasilitetene vil bli etablert i Trondheim og Stavanger, i nærheten av virksomheter innen olje og gass, servicebedrifter og ledende akademiske miljøer spesielt innen petroleum og P&A. Infrastrukturen vil både bygge på og forbedre eksisterende forskningsinfrastruktur, og samtidig bygge opp helt ny infrastruktur.

Forskningsbasert informasjon ved bruk av infrastrukturen vil kunne gi forbedring av standarder og retningslinjer for brønnplugging og gjøre P&A-operasjoner mer kostnadseffektive. Dette vil særlig kunne oppnås ved å:

      i)  optimalisere lengde, kvalitet og verifikasjon av barrierer.

      ii) minimalisere riggtid knyttet til plugging og avstengning av brønner.

En forbedring av P&A-effektivitet og redusert riggtid vil også redusere utslipp av drivhusgasser og påvirke balanseprisen for nye feltutviklinger.

Norske brønnintegritetslaboratorier vil trekke ledende forskere og studenter til Norge og styrke konkurranseevnen til norske olje og gass-selskaper og servicenæring.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 05:34 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.