Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NcNeutron: Nasjonalt kompetansesenter for nøytronforskning

Forskningsreaktoren JEEP II ved IFE har de seneste årene vært den eneste nøytronstrålekilden i Norden og den nasjonale infrastrukturen ved reaktoren har gjennom mange år vært et viktig laboratorium for norske forskere som bruker nøytronstråler.  Nedstengingen av forskningsreaktoren ved IFE på Kjeller, og dermed mangel på en nøytronstrålekilde i Norge, har skapt et akutt behov for å sikre norske forskere tilgang til nøytroneksperimenter i utlandet.

Materialstudier handler om å studere hvordan materialer er bygget opp på atom- og molekylnivå og forklare hvilke egenskaper de har. Materialforskere kan også lage nye kombinasjoner av atomer eller molekyler og gi materialet nye egenskaper. Det åpner for mange nye bruksområder.

Materialforskningen ved et nøytronanlegg foregår ved å sende nøytronene mot materialprøven, slik at de kolliderer eller går gjennom den. Bildet som dannes, viser den atomære sammensetningen og molekylære strukturen. Metoden ligner på det å ta et røntgenbilde, men nøytronene er mye mer skånsomme mot materialet enn røntgenstrålene. I tillegg er nøytroner mer følsomme for lette atomer, som hydrogen, oksygen og karbon. Forskning med bruk av nøytroner har blant annet bidratt til å utvikle materialer for hydrogen-lagring og selvhelende hydrogeler som brukes til medisinske formål.

Forskningsrådet har godkjent at gjenværende NcNeutron-midler investeres i oppgradering og ny instrumentering ved Paul Scherrer Institute (PSI) i Sveits som sikrer norske forskere tilgang til nøytroneksperimenter i årene framover. Tilgang til norsk stråletid skal organiseres via NcNeutron basert på søknader og vurdering av disse, og NcNeutron skal fortsatt operere som en nasjonal forskningsinfrastruktur.

Tilgangen for norske forskere kan fordeles over flere instrumenter basert på de norske behovene og tilgangen forventes å være minst tilsvarende tilgangen norske forskere ville fått ved IFE dersom NcNeutron kunne blitt ferdigstilt som planlagt. Modellen for tildelt stråletid skal være den samme som i nåværende NcNeutron-kontrakt med Forskningsrådet.

Samarbeidet med PSI vil sette norske forskere i stand til å gjennomføre utvidede undersøkelser på nye materialer som er relevante for energi, miljø, helse og nanoteknologi. NcNeutron samarbeider også med European Spallation Source (ESS) i Sverige, som etter planen skal begynne å levere nøytroner i 2022 og tilby vanlig brukertilgang i 2024.

NcNeutron er svært viktig både for å bygge ny og videreutvikle eksisterende kompetanse i norske fagmiljøer, slik at norske forskere i framtiden også vil være i stand til å delta i eksperimentene som skal gjennomføres ved ESS.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 03:14 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.