Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

E-INFRA: Nasjonal infrastruktur for storskala beregninger og datalagring

God regnekapasitet og tekniske løsninger for analyse, lagring og tilgjengeliggjøring av store mengder forskningsdata er en forutsetning for at grensesprengende forskning innen et bredt spekter av fagområder skal kunne foregå på et internasjonalt konkurransedyktig nivå.

Den mektigste supercomputeren i Norge. Betzy er oppkalt etter Mary Ann Elizabeth Stephansen, den første norske kvinnen til å ta doktorgrad. Foto: Sigma2

Norske forskningsinstitusjoner har i dag en god og kostnadseffektiv samordning av felles e-infrastruktur for forskning og høyere utdanning innenfor alle fagområder. Nye investeringer, oppgradering og drift av den nasjonale e-infrastrukturen skjer i all hovedsak gjennom UNINETT AS og dets datterselskap UNINETT Sigma2 AS (kalt «Sigma2»). Sigma2 utfører oppgavene i partnerskap med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges Arktiske Universitet og NTNU. 

Bedre måle- og sensorteknologi, mer omfattende målinger, økt fokus på datadrevet forskning og mer avanserte verktøy for dataanalyser medfører en økning i behovet for tungregning, lagring og tilgjengeliggjøring av store mengder forskningsdata. Dette gjelder ikke bare fagområder som tradisjonelt har forholdt seg til store datamengder. Stadig flere forskningsfelt generer eller bruker store mengder data. For å holde tritt med utviklingen har norske forskere behov for mer regnekapasitet, samtidig som eldre regneanlegg blir ineffektive og dermed uøkonomiske i drift. Sigma2 skifter dermed ut og oppgraderer både beregnings- og datalagringsanleggene løpende. Nye investeringer har fått bevilget finansiering fra Forskningsrådet.

Den nye datalagringsinfrastrukturen, NIRD, som har erstattet forgjengeren NorStore, er nå tettere knyttet til regneressursene. Dette legger til rette for en mer effektiv levering av tjenester for dataanalyse og visualisering. Datalagringsinfrastrukturen oppgraderes og utvides jevnlig i takt med teknologiutviklingen og økende behov.

Innenfor områder som behandler personsensitive data er det behov for løsninger som ivaretar krav til sikring av data samtidig som forskerne skal ha tilgang til å analysere dataene. Slike løsninger tilbys gjennom Sigma2, og det er forventet at etterspørselen vil øke sterkt i årene fremover.

En konkurransedyktig e-infrastruktur gir forskere fortrinn og muligheter i den grad de klarer å utnytte den. Å tilby brukerne av avansert e-infrastruktur hjelp i form av tilrettelegging og tilgang på avansert brukerstøtte er derfor en viktig oppgave for Sigma2 og partneruniversitetene.

For å gi brukere som har behov for massiv regnekraft tilgang til de europeiske anleggene deltar Norge, ved Sigma2, i europeiske e-infrastrukturprosjekter som EuroHPC og PRACE.

Sigma2 deltar også aktivt inn mot European Open Science Cloud (EOSC). EOSC er et europeisk initiativ som skal lette mulighetene for tilgang til forskningsdata og datatjenester.

Norsk deltagelse i nordisk samarbeid om e-infrastruktur

Sigma2 har ansvar for norsk deltagelse i samarbeid om e-infrastruktur blant de nordiske landene gjennom Nordic e-Infrastructure Collaboration, NeIC. Siden opprettelsen i 2003 har samarbeidet hatt en viktig oppgave å drifte og oppgradere ressursene som bidrar med regnekraft og datalagringskapasitet til CERNs «Worldwide Large Hadron Collider Computing Grid (WLCG)». WLCG er et globalt samarbeid med over 170 e-infrastrukturer som er distribuert i 42 land og som bidrar til å høste, lagre, videredistribuere og analysere de store datamengdene som genereres fra CERNs LHC-anlegg. Videre bidrar NeIC til samarbeid om bruk og videreutvikling av nordiske e-infrastrukturer og utvikling av relaterte tjenester for forskningen som er av felles nordisk interesse.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 01.48 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.