Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

COAT: Måling av klimaendringer i Arktis

Målet med «Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)» er å etablere en verdensledende forskningsinfrastruktur som skal bidra til å forstå de langsiktige virkningene av klimaforandringene på arktiske landøkosystemer. Forskningen vil foregå i arktiske områder i Finnmark og på Svalbard.

I Arktis forventes både klimaendringene og effektene på økosystemene å bli større enn andre steder på kloden. Store deler av Arktis er fortsatt uberørt villmark, men dette kan endres raskt. De arktiske landøkosystemene (tundra) er enklere med færre arter, økologiske sammenhenger og strukturer enn økosystemer på mer tempererte breddegrader. Derfor er Arktis en godt egnet forskningsplattform for å forstå hvordan samspillet i naturen påvirkes av klimaendringene. Den arktiske tundraen har også viktige økologiske funksjoner som regulerer klimaet, samt et unikt og sårbart biologisk mangfold.    

COAT har fått støtte til å utvikle forskningsinfrastruktur for langsiktige klimaeffektstudier av økosystemene i Varanger og på Svalbard. Begge steder skal det måles et stort antall tilstandsvariable som karakteriserer både klima og økosystem, gjennom hele året og over store geografiske områder. Dette krever godt integrerte observasjonssystemer som kombinerer fjernmåling, bakkebaserte sensorer og manuelle målinger. Det legges vekt på å anvende ny sensorteknologi som gir data med stor oppløsning i tid og rom. Eksempler er sensorer under snøen som kontinuerlig måler mikroklima og effektene på dyr og planter på vinteren, og «datahalsbånd» som registrerer hvordan atferden til rein og elg påvirkes av værforholdene gjennom hele året. Siden avansert teknologi fremdeles ikke fullt ut kan erstatte feltarbeid, har prosjektet fått støtte til logistikk som muliggjør transport (f. eks. snøskutere) og opphold (feltstasjoner) i vanskelig tilgjengelig terreng.

Norge er internasjonalt ledende på polarforskning, og dette prosjektet har samlet de fleste sterke norske fagmiljøene. Prosjektet skal inngå i internasjonale nettverk. Det inkluderer derfor et datalagringssystem som tar vare på og tilgjengeliggjør data. I flere land, som USA, Canada og Grønland, forskes det også på de samme problemstillingene. Målet er at Norge og disse landene skal kunne utveksle forskningsdata som grunnlag for en helhetlig kunnskap om klimaendringenes effekter på en sirkumpolar skala. På Svalbard vil COAT være en hovedpilar i landmodulen til SIOS (Svalbard Integrated Observing System).  Brukere av COAT vil være nasjonale og internasjonale forskningsgrupper, forvaltningen og næringsliv i området.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 05:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.