Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ACCESS: Følger nordmenn gjennom livet

ACCESS Life Course er en plattform for Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Gjennom infrastrukturen tilrettelegges og tilgjengeliggjøres longitudinelle livsløpsdata og registerdata for forskere og studenter innenfor samfunnsvitenskap, helsefag og aldersforskning.

ACCESS Upgrade er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Norsk Senter for forskningsdata (NSD). ACCESS har tidligere tilgjengeliggjort NorLAG data fra to runder (2002 og 2007). I ACCESS Upgrade skal databasen oppgraderes med nye surveydata (2017) og registerdata for perioden 2002-2022. Gjennom ACCESS Upgrade vil forskere få tilgang til dataene på nye måter som både er fleksible, sikre, brukervennlige og av høy kvalitet.

Etableringen av infrastrukturen skjer over en femårsperiode og består av fire steg: databehandling, dokumentasjon, datadeling og arkivering og brukerinvolvering. Databasen skal bli lettere tilgjengelig for forskere og studenter innenfor ulike disipliner og fag. Dette åpner for tverrfaglig forskning. ACCESS gir også forskere et bedre grunnlag for metode- og teoriutvikling og bidrar til å øke deres muligheter for internasjonalt samarbeid.  I tillegg vil det etableres møteplasser mellom brukere av data og brukere av forskningsresultater (forvaltning, interesseorganisasjoner, næringsliv m.fl.).

NorLAG er en studie som følger de samme personer over tid og gir ny kunnskap om aldring og eldre år i Norge. Studien belyser sentrale livsområder til personer født mellom 1922 og 1966 og deres nære familiemedlemmer (partner, foreldre og barn). Så langt er det gjennomført tre runder med surveydatainnsamling (2002, 2007 og 2017). Data fra surveyene kobles til årlige registerdata. Denne kombinasjonen av data gir unike muligheter for forskere fra ulike disipliner til å studere årsaker og konsekvenser av tidspunkt og rekkefølge for overganger som preger andre halvdel av livet.

NorLAG data vil være gratis tilgjengelig for forskningsformål gjennom portalen: norlag.nsd.no. I tillegg til en basismodul med nøkkelopplysninger om respondenten (f.eks. kjønn, fødselsår), er dataene organisert i 18 moduler som dekker følgende hovedområder: (1) Familie og sosiale nettverk; (2) Arbeid og aktiviteter og (3) Helse, velvære og verdier.

ACCESS Upgrade bidrar til å styrke datagrunnlaget for den empiriske velferdsforskningen i Norge. 

Dataene gir bedre innsikt i konsekvensene av langsiktige demografiske endringer. Blant annet kan de belyse sentrale samfunnsutfordringer og spørsmål knyttet til sosialpolitisk planlegging, som for eksempel aktiv aldring, livskvalitet og ensomhet blant eldre, solidaritet mellom generasjoner, balanse mellom familieomsorg og arbeid, yrkesaktivitet blant seniorer, helsevaner i andre halvdel av livet og sosial ulikhet gjennom livsløpet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:39 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.