Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

COASTWATCH: Mer dynamiske langtidsobservasjoner av kystmiljøene våre skal gi miljøgevinster

Et integrert observasjonsystem for kystområder med helhetlig tilnærming vil gi et bedre grunnlag for vurdering av den samlede belastningen på norske kystområder. Prosjektet vil knytte sammen eksisterende og nye observasjoner og bidra til økt kunnskap som er nødvendig for bærekraftig bruk av marine ressurser.

Prosjektet er den første byggesteinen i det norske integrerte kystobservasjonssystemet, COASTWATCH. Systemet skal også være direkte integrert med det europeiske kystobservasjonssystemet JERICO. 

COASTWATCH bygger på konseptet Supersite for omfattende monitorering av nøye utvalgte lokaliteter i norske kystøkosystemer. Konseptet består av følgende komponenter:

  • HF-radarer for kontinuerlig overvåkning av overflatestrømmer
  • autonome fartøyer (gliders) for kontinuerlig overvåkning av nøkkel-parametere
  • flaggskipstasjoner som utfører tverrfaglige observasjoner av den fysiske, biogeokjemiske og biologiske sfære ved hjelp av forankrede plattformer, sensorer på skip i regulær trafikk og ubemannede overflatefarkoster
  • et rammeverk for integrasjon av observasjoner fra brukere

Den første byggesteinen prioriterer to områder. Begge områdene er av stor interesse og med spesifikke utfordringer knyttet til forskning og forvaltningsstøtte.

  • Område 1: Det vestlige midtnorge. Området har en aktiv og intens havbruksnæring. Det vurderes etablering av havbruk og havvind til havs. I tillegg står regionen overfor en rekke miljøutfordringer, som klimaendringer, kommunalt avløp, og risiko for utilsiktede oljeutslipp.
  • Område 2: Lofoten og Vesterålen. Dette er kjent som et svært produktivt område med stor biomangfold som er følsomt for ytre stressfaktorer. Omlag 70 prosent av all kommersiell fiskefangst i Norskehavet og Barentshavet har tidligere sårbare stadier som driver gjennom dette området. Den senere tids giftige algeoppblomstring krever kontinuerlig overvåkning og videre utvikling av varslingskapasitet. Dette er en region med kompleks dynamikk der den norske kyststrømmen og den norske Atlanterhavsstrømmen møtes og blandes.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 11:01 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.