Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

AMP Lab: Samler norske interesser innen metallurgisk industri

AMP Lab vil etablere en nasjonal toppmoderne infrastruktur for studier av metallproduksjon – fra råvarer, metallproduksjon, utslipp og resirkulering.

Dette vil øke konkurranseevnen til norsk landbasert industri og redusere miljøpåvirkningen fra metallindustrien spesielt med tanke på reduksjon i CO2-fotavtrykk. Infrastrukturen vil også bidra til å opprettholde de deltakende FoU-miljøenes sterke internasjonale posisjoner, og sikre god rekruttering av studenter til industri og akademia.

AMP Lab vil samle sentrale norske interessenter fra metallurgisk industri ved å etablere en nasjonal toppmoderne infrastruktur for studier av prosesser innen metallproduksjon. Infrastrukturen vil forene eksisterende og ny forskningsinfrastruktur og nasjonal kompetanse, noe som åpner for internasjonalt banebrytende forskning på metallurgiske prosesser. Infrastrukturen vil også fremme Norge som en attraktiv partner for internasjonalt forskningssamarbeid og vil være tilgjengelig for både nasjonale og internasjonale forskningspartnere og næringer. Videre vil infrastrukturen gjøre det mulig for involverte partnere å utføre forskning av høy kvalitet som vil øke konkurranseevnen til norsk landbasert industri gjennom forbedringer i energieffektivitet, utslippsteknologi og optimal råstoffutnyttelse.

AMP Lab omfatter fem definerte områder i verdikjeden for metallproduksjon:

  1. Råvarer – det er knapphet på de råvarer som benyttes i dag. Dette medfører at nye typer råvarer må tas i bruk. Utstyr for bearbeiding, testing og karakterisering er da avgjørende.
  2. Bærekraftig metallproduksjon, inkludert bruk av biokarbon og hydrogen som reduksjonsmateriale – noe som vil reduserer CO2-utslipp og energiforbruk.
  3. Raffinering, gjenvinning og resirkulering av metaller og sekundære materialer – "doing more with less".
  4. Avanserte og in-situ målinger og karakterisering av utslipp (støv og gass) i metallproduksjon.
  5. Simuleringer og digitalisering.

Resultater og virkninger

Infrastrukturen AMP Lab vil bidra til grunnleggende forskning på komplekse prosesser knyttet til avansert metallproduksjon. Dette vil medføre redusert CO2-utslipp og energiforbruk i en næring som er viktig for Norge. Samtidig vil det industrielle fokuset bidra til å presse nye og eksisterende ideer mot høyere teknologiske nivåer, og gi avanserte muligheter for å undersøke reaksjonsmekanismer ved realistiske forhold.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 01:58 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.