Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

SIOS kunnskapssenter og observasjonssystem på Svalbard

På og rundt Svalbard finnes en rekke norske og utenlandske forsknings- og overvåkningssystemer. Infrastrukturen oppgraderes med koordinerte nasjonale bidrag og samordnes i et felles observasjonssystem der SIOS kunnskapssenter er navet i samarbeidet.

Globale klimamodeller viser at polarområdene spiller helt sentrale roller i påvirkning av jordens klimasystem. Arktis er en nøkkelregion for registrering og vurdering av globale klima- og miljøendringer. Klima, miljø og økosystemer endres raskere og med mer alvorlige konsekvenser i Arktis enn i regioner på lavere breddegrader. Svalbard er en hotspot for endringene og sammen med sin unike geografiske beliggenhet ved inngangsporten til Polhavet, der den mest dynamiske energiutvekslingen via atmosfære og havstrømmer foregår, dens lette tilgjengelighet, moderne og sikre logistikkstøtte for datainnsamling og feltarbeid, og dens allerede avanserte forskningsinfrastruktur, gir Svalbard enestående muligheter for å legge til rette for samordning og koordinering av klima- og polarforskningen.

SIOS videreutvikler, samordner og oppgraderer forskningsinfrastrukturen som allerede finnes på Svalbard og i havområdene rundt. Dette gjør jordsystemforskningen mer heldekkende og i stand til å levere mer samordnet kunnskap om polare klimaprosesser og koblingene mellom hav, atmosfære, det nære verdensrom, kryosfæren og landjorda. Den landbaserte delen av observasjons-systemet under SIOS inkluderer den arktiske delen av prosjektet COAT (Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra). Dataene hentes fra feltkampanjer, permanente observasjonsplattformer, autonome farkoster, forskningsraketter og satellitter.

SIOS Kunnskapssenter er kjernen og motoren i samarbeidet, som omfatter norske og internasjonale forskningsinstitusjoner med permanente observasjonsprogram. Senteret leverer tjenester for bedre tilgang til infrastruktur og data, samordning av logistikk, møteplasser for utvikling av datainnsamlings-strategier og observasjonsmetodikk, og organiserer kampanjer for å integrere og utnytte observasjonssystemet bedre. En sentral leveranse er den årlige SESS-rapporten ("State of Environmental Science in Svalbard), som gir anbefalinger om integrering og utvikling av observasjonssystemet.

Samordnede observasjoner gir nye muligheter for å undersøke endringer i økosystemer og næringsnett og studere sirkulasjonsmønstre og kjemiske prosesser i hav og atmosfære. Bedre tilgang til data har stor betydning for forskning på spørsmål av global interesse. Energibalansen og tilbakekoblingsmekanismene mellom atmosfære, land, isdekke og hav er temaer som er viktige for å forstå Arktis rolle i det globale klimasystemet. SIOS-samarbeidet styrker Svalbard som et knutepunkt for europeisk forskning i Arktis og legger til rette for europeisk og pan-arktisk samarbeid og etablering av et integrert observasjonssystem i Arktis.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 06:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.