Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

CESSDA: Samler europeiske forskningsdata i en database

Norge er vertsnasjon for et integrert dataarkivsystem for samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, som omfatter dataarkiver i 20 europeiske land.

Det samles inn store mengder samfunnsvitenskapelige data i ulike europeiske land. Gjennom CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives – European Research Infrastructure Consortium) skal disse dataene gjøres tilgjengelig for forskerne på tvers av landegrenser, språk og forskningsområder gjennom en distribuert infrastrukturtjeneste.

Valgstudier, språkvaner, skilsmissetall, meningsmålinger og forbrukeratferd er bare noen eksempler på de mange typer datasett som er lagret hos CESSDA ERIC. Opplysninger fra de store, europeiske spørreundersøkelsene European Social Survey og Eurobarometrene finnes også i arkivet. Nå blir datasettene – mange strekker seg 40 år tilbake i tid – lagret på en slik måte at de blir lettere å finne for forskerne og lettere å dele. Standardisering av data og metadata er viktige stikkord for å gjøre dataene lettere tilgjengelig. Standardiserte data fra ulike land stimulerer dessuten til kryssnasjonale undersøkelser. Dette bidrar til å styrke forskningen og gir ny innsikt og kunnskap. Målet er å gi forskerne enklere tilgang til data på tvers av dataarkiver, landegrenser, språk og forskningsområder.

De nasjonale tjenesteleverandørene til CESSDA ERIC utgjør infrastrukturens viktigste ressurs. Tjenestene som tilbys fra de ulike leverandørene integreres, slik at man kan søke etter både data og dokumentasjon fra samme sted. Utviklingsprosjekter skal bidra til å øke kvaliteten på dataene.

En viktig oppgave for CESSDA ERIC er å arbeide for at flere land slutter seg til samarbeidet. CESSDA ERICs mål er å bidra til å utvikle datatjenester i land som til nå ha hatt svake nasjonale datatjenester. NSD er nasjonal tjenesteleverandør i Norge, og har ansvaret for å levere det norske bidraget av relevante infrastrukturtjenester.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 02:54 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.