Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

EISCAT_3D: Overvåker atmosfæren over Nord-Skandinavia

EISCAT har i over 40 år drevet radarer for vitenskapelige studier av den øvre atmosfæren, ionosfæren, nordlyset, samt «romvær» som skyldes partikkelutbrudd fra sola. En ny generasjon radar, EISCAT_3D skal nå erstatte de to eldste systemene. Det nye radaranlegget vil gi kontinuerlig målingskapasitet og ti ganger høyere oppløsning i tid og rom enn det de eksisterende anleggene kan.

EISCAT-installasjonene har mange anvendelser innenfor romforskning, klimastudier og overvåking av “romværet”. EISCAT-radarene gir kunnskap om partikkelutbrudd fra sola og prosesser i den øvre atmosfæren og ionosfæren. Partikkelutbruddene forårsaker nordlys, men kan også skape store, uheldige konsekvenser for infrastruktur som strømnettet og satellittkommunikasjon og -navigasjon.

EISCAT-radaren på Svalbard. Foto: EISCAT Scientific Association

EISCAT (European Incoherent SCATter) er en internasjonal vitenskapelig organisasjon som driver tre radaranlegg fordelt på fire stasjoner; tre på fastlandet i det nordlige Fenno-Skandinavia og én på Svalbard. På fastlandet er de to EISCAT radarsystemene plassert på Ramfjordmoen utenfor Tromsø. Disse radarene har mottakere i Kiruna i Sverige og Sodankylä i Finland. Disse to radaranleggene blir nå erstattet av EISCAT_3D som skal ha sender i Skibotn i Troms og mottakere i Nord-Sverige og Nord-Finnland.

EISCAT_3D blir et vesentlig element i den totale forskningsinfrastrukturen i Nord-Skandinavia. EISCAT deltar i koordinerte observasjoner rundt om i verden. EISCAT-radarene inngår ofte som en integrert del av kampanjer med raketter og optiske observasjoner fra bakken. Mange eksperimenter blir gjort med samtidig målinger fra satellitter.

EISCAT_3D-systemet vil bli et instrument i verdensklasse, som skal gi bedre oppløsning av data i rom og tid, og vil kunne utføre rask scanning av store områder. Man får også mulighet til å gjøre samtidige tredimensjonale målinger over flere høyder. En vil da måle bl.a. vindhastigheter i den øvre atmosfære og ionosfæren, samt studere koblinger av fysiske prosesser og energioverføring nedover i atmosfæren.

EISCAT styrker det internasjonale samarbeidet i norsk romforskning og gjør det attraktivt for forskere og studenter å komme til Norge. EISCAT Scientific Association er en internasjonal organisasjon bygget på en avtale mellom medlemslandene Finland, Japan, Kina, Norge, Storbritannia, og Sverige. EISCAT har også avtaler med andre land og ESA om bruk av observasjoner. Siden EISCAT ble etablert i 1975 har UiT, Norges Arktiske Universitet vært vertsinstitusjon for anleggene i Norge. Universitetene i Oslo og Bergen, NTNU, Universitetssenteret på Svalbard, Andøya Space Center og UiT har representanter i det norske prosjektstyret for EISCAT.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 01:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.