Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ICOS: Observasjonssystem for overvåkning av drivhusgasser

ICOS er et observasjonssystem for overvåkning av hvordan drivhusgasser, som karbondioksid og metan, omsettes i jordsystemet, hvor mye som slippes ut fra menneskeskapt aktivitet, hvor mye som opptas i havet og bidrar til havforsuring, og hvor mye som blir igjen i atmosfæren og bidrar til klimaendringene.

Naturens karbonsyklus ble forstyrret da vi mennesker begynte å forbrenne fossilt brennstoff og slippe ut store mengder karbondioksid. Å forstå karbonkretsløpet og fremskaffe opplysninger om hvordan naturen påvirkes av menneskelige karbonutslipp er svært viktig. Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å gjøre denne typen observasjoner blant annet i våre store havområder i nord.

I hele Europa investeres det nå i utstyr for å måle karboninnhold i luften, på land, i vann og omsetningen av karbon mellom disse. De norske utstyrsinvesteringene er en del av ESFRI-prosjektet Integrated Carbon Observation System (ICOS). ICOS ble i desember 2015 godkjent av EU som en ERIC (European Research Infrastructure Consortium), en ny organisasjonsform tilpasset ESFRI-prosjekter. Norge er ett av åtte land som var med å opprette ICOS ERIC.

Prosjektet omfatter hele spekteret fra observasjoner, kvalitetssikring, teknologiutvikling, og modellering, som danner grunnlag for forskning og vurdering av fremtidsscenarier. Investeringene går ut på å oppgradere de eksisterende målestasjonene for hav, atmosfære og land for å møte de nødvendige standardene som kreves for sertifisering i det europeiske samarbeidet, samt opprette nye stasjoner for å dekke kritiske hull i nettverket. Operative målestasjoner er kommersielle frivillige instrumenterte skip (SOOP-linjer), atmosfæreobservatoriene (Birkenes i Sør-Norge og Zeppelin på Svalbard), samt en ny målestasjon for å måle terrestriske flukser i skog (Hurdal). Stasjonene blir sertifisert av ICOS og oppfyller dermed strenge krav til kvalitet, dataformater og standarder.

ICOS er et verdifullt verktøy som representerer en mulighet for forskningsbasert og uavhengig vurdering av utslipp og nasjonale utslippsmål. I tillegg blir utstyret viktig når Norge ivaretar sitt forvaltningsansvar for havområdene og de marine ressursene der.

Temasenteret Ocean Thematic Centre (OTC), med NORCE som norsk vertskap, koordinerer, kvalitetssikrer og leverer marine ICOS-data. OTC er en helt sentral leveranse til ICOS og bygger på norsk, ledende ekspertise om havets rolle i karbonsystemet.

ICOS er nå definert som et ESFRI Landmark og således identifisert som en infrastruktur som allerede fungerer med sentrale noder for vitenskapelig eksellense i Europa. ICOS er helt klart en bærebjelke for forskning og kunnskap som er nødvendig for å oppnå nasjonale utslippsmål på veien mot lavkarbonsamfunnet. Medlemskapet i ICOS er besluttet videreført i den andre 5-årsperioden frem til 2024, men med redusert bevilgning fra Forskningsrådet. Et fullverdig norsk bidrag krever langsiktig midler til drift av observasjonsnettverket, OTC og integrering av data og flukskart.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 04:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.