Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NOR-OPENSCREEN: Nasjonal plattform for kjemisk biologi og high-throughput screening

Å finne og teste små-molekylære substanser som virker på biologiske målmolekyler for ulike egenskaper krever mange forskjellige testsystemer og utstyr. Nå er norske kjernefasiliteter samlet til en nasjonal plattform innenfor kjemisk biologi. Infrastrukturen retter seg blant annet mot marin bioprospektering.

Den norske noden er en del av ESFRI-prosjektet the European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology EU-OPENSCREEN. I dette felleseuropeiske prosjektet samles det beste Europa kan tilby når det gjelder kjemisk biologi og high-throughput screening og gjøres tilgjengelig for forskere. Infrastrukturen inkluderer i tillegg til frontlinje-teknologier for screening også store biblioteker av molekylære substanser og en database med screeningresultater og protokoller for å kjøre bestemte tester. Den europeiske infrastrukturen har i dag 21 partnere fra 8 europeiske land og tilbyr avansert teknologi og ekspertise innen kjemisk biologi til forskere fra både forsknings-institusjoner og næringsliv.

Kjemisk biologi og screening med stor gjennomstrømningshastighet (high-throughput screening) er et fagfelt som vokser i raskt tempo. Fagfeltet omfatter både kjemi, farmasi, nanoteknologi, biologi og molekylærmedisin. For å kunne identifisere småmolekylære substanser som retter seg mot et bestemt målmolekyl eller hemmer en bestemt biologisk prosess, brukes kjemisk biologi der store biblioteker av substanser skannes i søk som går med stor gjennomstrømningshastighet, såkalt high-throughput screening. Teknologien brukes til å finne og utforske effekt av småmolekylære substanser som aktiverer eller avbryter biologiske funksjoner på nivå av genprodukter eller målmolekyler, på cellenivå og i hele organismer. Småmolekylære substanser har vist seg meget verdifulle i behandling av sykdom da de fleste medikamenter vi bruker i dag, tilhører denne klassen. Teknologien kan også brukes til å identifisere nye produkter innen en rekke andre områder relevant for helse og velferd (f.eks. næringsmiddel-industrien, plantevern, veterinærmedisin og kosmetikk).

Deler av den norske noden er spesielt rettet mot marin bioprospektering. Et viktig mål med den norske infrastrukturen er å søke etter bioaktive forbindelser fra marine ressurser som kan vise seg å være relevante for helseforskning eller for bioøkonomien. Å teste et molekyl man finner i havet for antibakteriell effekt, vil for eksempel kreve en rekke tester og analyser der man bruker mange forskjellige analysemetoder og mye forskjellig avansert utstyr. Via den norske plattformen vil forskerne få tilgang til topp moderne utstyr og dokumentasjon fra hele Europa til slike forskningsprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 07:20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.