Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

EPOS: Infrastruktur for observasjon av jordens fysikk

EPOS er en langsiktig plan for å integrere forskningsinfrastruktur knyttet til jordens fysikk. Ett av målene er å bedre forstå prosesser knyttet til jordoverflaten og jordens indre, som jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier.

EPOS-prosjektet har som mål å belyse grunnleggende utfordringer i geovitenskapen. Prosjektet vil avdekke jordens deformasjonsprosesser for å kunne forstå jorden som et levende system som utvikler seg over tid. Prosjektet ønsker å få en dypere forståelse av geofarer, som jordskjelv, skred, vulkanutbrudd og tsunamier, inkludert risikoen og skadevirkningene for samfunnet. Prosjektet skal også bidra til en sikker, miljøvennlig og bærekraftig leting, utvinning og utnyttelse av georessurser, f.eks metall-råstoffer, energi- og industrimineraler, byggeråstoffer og grunnvann.

Infrastrukturen skal gjøre det mulig å observere både jordens overflate og jordens indre, og skal være fordelt over hele det europeiske kontinent og nærliggende havområder, inkludert det arktiske hav. For Norge er det spesielt viktig å bygge opp infrastrukturen slik at den dekker geografiske områder der vi i dag mangler målestasjoner for å observere jordplater. Dette gjelder Nord-Norge, havet i Arktis, Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.

EPOS Norge er det norske nasjonale bidraget i ESFRI-prosjektet EPOS. Gjennom EPOS skal samarbeidet mellom partnere i 22 land forbedres. I oktober 2018 ble EPOS av den Europeiske Kommisjonen oppnevnt som en European Research Infrastructure Consortium (ERIC). EPOS ERIC har for tiden 13 medlemsland (og fire observatørstater) med hovedkvarter i Roma. Forskere skal få lettere tilgang til relevante data, og på den måten få bedre oversikt over helheten. Tidligere var det vanskelig å få tak i data på tvers av landegrenser blant annet fordi dataene er spredt og finnes i ulike datasystemer. Derfor har det vært svært tidkrevende å kombinere datasettene. En e-infrastruktur blir koblet til databasen for analyse av data og skal drives gjennom samarbeid av geologiske undersøkelser i alle EPOS ERIC-medlemsland. I 2019 ble den nasjonale nettportalen til EPOS Norge ferdigstilt. I 2020 blir den testet som forberedelse til driftsfasen.

EPOS vil fremme verdensomspennende samarbeid i jordvitenskap og bidra til et bredt fellesskap av brukere, som er forskere innenfor geovitenskap, offentlige myndigheter som har ansvar for naturkatastrofehåndtering og beredskap, i tillegg til energisektoren.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 14.23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.