Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

CLARINO: Felles infrastruktur for norske og europeiske språkdatabaser

Med CLARINO realiseres en felles infrastruktur for norske språkdatabaser som kan kobles opp mot europeiske baser i ESFRI-prosjektet CLARIN. Dette åpner for store forskningsmuligheter innenfor språkvitenskap og er nyttig for flere fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

CLARINO har betydning for forskning, utvikling og undervisning innenfor humaniora og andre fagfelt som studerer språklig kildemateriale, språkstrukturer eller språkprosesser. Gjennom deltagelse i den europeiske infrastrukturen CLARIN kan forskere søke i en katalog med over 1 million språkressurser og få direkte tilgang til et mangfold av språkdatasett og språkanalyseverktøy. Data som tidligere var vanskelige å finne eller som manglet metadata, blir dermed bedre tilgjengelige for gjenbruk.

Norge har allerede sterke fagmiljøer innenfor språkvitenskap, og denne infrastrukturen vil kunne bidra til internasjonalt ledende forskning. Siden norske språkdatabaser er koblet opp mot europeiske baser, åpner det seg store muligheter for interessante komparative studier. Bare i de fire norske CLARINO-sentere er nå over 1000 datasett tilgjengelige i over 100 språk. I tillegg tilbyr de fire norske sentere også spesialiserte verktøy for online søk og filtrering av data og for lingvistiske og statistiske analyser.

Norges medlemskap i CLARIN ERIC sikrer medbestemmelse i organisering, standardisering, kompetansedeling og opplæring. CLARINO kan også ha betydning for forskningsmiljøer og bedrifter som lager språkteknologiske systemer for å organisere kunnskap og utvikle terminologi. Slik kan man utvikle programvare beregnet på det norske markedet og sørge for at norske hjelpemidler og løsninger for universell utforming blir tilgjengelige.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 12:06 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.