Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

ECCSEL: Europeiske laboratorier for karbonhåndtering

En felles, distribuert forskningsinfrastruktur skal styrke Europas forskning på karbonfangst, transport og karbonlagring. Målet for ECCSEL er å utvikle teknologi som kan redusere utslippene av drivhusgassen CO2.

Fra åpningen av Pore Imaging Laboratory i mai 2022. Laboratoriet består av en toppmoderne industriell mikro-CT-skanner som kan avbilde de indre strukturene til ulike materialer. Foto: ECCSEL

Fangst, transport og lagring av CO2 er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte utslipp av karbondioksid (CO2) og bremse den globale oppvarmingen. Selv om det er progresjon og igangsettelse av nye anlegg, skjer ikke implementering av fullskala anlegg så raskt som nødvendig for at man skal nå de globale klimamål. Dette skyldes i stor grad mangel på gode forretningsmodeller og insentiver slik at industrien vil investere. Det er i dag 19 fullskala anlegg globalt som er operative og fire som er under bygging. I tillegg er det 10 prosjekter som er under planlegging på engineering nivå.  I Norge planlegger man fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 fra industri. Forskning, utvikling og innovasjon av ny og forbedret teknologi for ytterligere å redusere risiko og kostnader er nødvendig. Forskningen som støtter pilot- og demonstrasjonsprosjekter har stor betydning. Spesielt viktig er kunnskapsutveksling og internasjonalt samarbeid for drive teknologiutviklingen videre.

Det kreves godt utstyr og betydelig forskningsinnsats for å få fram rimeligere og mer effektive metoder for karbonfangst. Forskningen har mange innfallsvinkler. Avansert laboratorieutstyr og testrigger fra laboratorieskala til pilot er nødvendig for å utvikle de forskjellige teknologiene. Det er også behov for omfattende utstyr for å forstå egenskapene til ren CO2 og i blanding med andre komponenter, mekanismene ved selve lagringen og metoder for å overvåke lagret CO2.

Gjennom ESFRI-Landmark ECCSEL og implementeringsprosjektet Infradev-3 har Norge allerede innvilget 250 millioner kroner til den norske delen av ECCSEL. ECCSEL er nå etablert som en ERIC, et europeisk selskap med hovedsete i Norge. ECCSEL ERIC har også nylig fått innvilget et Horisont 2020 prosjekt ECCSERERATE (€ 3,5M over tre år). ECCSERERATE vil videreutvikle samarbeidet mellom laboratoriene, bruken av disse, spesielt av industriene, og jobbe med å få flere medlemsland til ECCSEL. I ECCSEL har 21 forskningsinstitusjoner fra fem land inngått et forpliktende samarbeid for å ruste opp eksisterende laboratorier og etablere nye, spesialiserte fasiliteter. Det arbeides med å få flere land med som medlem av ECCSEL. Infrastrukturen skal dekke behovene i hele verdikjeden – fra grunnleggende forskning på enkeltprosesser, via målrettede eksperimenter til store testanlegg for karbonfangst og -lagring. En slik felles, distribuert infrastruktur vil sørge for en mer effektiv forskning i Europa innenfor feltet. ECCSEL skal være åpen for alle forskere i Europa og utenfor. Det er et mål å få til en god arbeidsdeling mellom partnerinstitusjonene og styrke samarbeidet mellom dem. Koordineringen av dette arbeidet vil skje fra NTNU og SINTEF i Trondheim.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 10:06 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.