Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Biobank: Én nasjonal biobank for forskning

Norge har humane biobanker uten sidestykke i verden. Den nasjonale infrastrukturen Biobank Norge oppgraderes for å gi sikker og effektiv tilgang til humanbiologisk materiale, data fra storskala-analyser og andre tilhørende helsedata til forskning og innovasjon av høy internasjonal kvalitet.

Automatisert ekstraksjonsrobot for DNA ved HUNT Biobank. Foto: Biobank Norge

Norge har mange og gode humane biobanker, gode nasjonale helseregistre og store befolkningsundersøkelser. Millioner av blodprøver og annet biologisk materiale er samlet inn gjennom en årelang dugnadsinnsats fra det norske folk, og utgjør i dag en betydelig nasjonal forskningsressurs.

Bedre nasjonal samordning og moderne vitenskapelig utstyr gjennom Biobank Norge har gjort og skal gjøre det enklere for forskningsmiljøene å realisere det enorme forskningspotensialet som ligger i norske biobanker.

I fase I investerte infrastrukturen i nye automatiserte fryseanlegg, sporingssystem for biobankprøver i sykehus, analyseverktøy, kvalitetsoppbygging, harmonisering og etisk ekspertise i nordisk og europeisk samarbeid. En felles nasjonal biobank der det biologiske materialet lagres desentralt, er nå i drift. Antall brukere av infrastrukturen har økt eksponensielt. 

I fase II investerte infrastrukturen i automatiserte fryseanlegg og sporingssystemer for flere prøver og data. Økt kvalitet, mer standardisering og harmonisering, utvikling av en elektronisk samtykkeløsning, dialog med giverne og modell for innovasjon og industrisamarbeid var viktige mål. De etablerte også en prospektiv klinisk biobank og vevsbiobanker. 

I fase III vil infrastrukturen innrettes for å høste gevinstene av alle investeringene, både på populasjonsnivå og i klinisk setting, ved spesifikt å tilrettelegge for bruk av data fra storskala-analyser på Helseanalyseplattformen til forskning og næringsutvikling for mer presis forebygging og behandling.

Biobank Norge samarbeider med andre nasjonale infrastrukturer for helseregistre, gensekvensering, sikker tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata, biostatistikk og bioinformatikk og sikker lagring av sensitive data.

Norge er i verdenstoppen innenfor biobanking. Harmonisering med internasjonale biobanker er derfor essensielt. Biobank Norge harmoniseres med den europeiske biobankinfrastrukturen Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium (ERIC-ERIC).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 09:20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.