Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

NORMOLIM: Bildeteknologi for bedre sykdomsbehandling

Utstyr for bildedannende teknologier i dyremodeller skal oppgraderes. Tre noder spesialisert på forskningsområdene kreft, hjertekar og nevrologi skal brukes for å forstå sykdomsmekanismer og fysiologiske prosesser, og for å utvikle nye behandlingsmetoder.

Eksisterende utstyr ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo skal oppgraderes til teknologi som er i front innenfor molekylær avbildning, hvor man kan visualisere og følge prosesser i levende organismer. Teknologien skal brukes i dyremodeller til biomedisinsk og medisinsk forskning på kreft, hjertekar og nevrologiske sykdommer.  Infrastrukturen vil bli plassert ved miljøer ved de tre universitetene som har spisskompetanse på hver av disse sykdomstypene og på denne typen teknologi.

Bildeteknologi er en kjernedisiplin i morgendagens biologi og medisin. Teknologien er avgjørende for å få ny kunnskap innenfor bioteknologi, molekylærbiologi og fysiologi og for å forstå sykdomsmekanismer og utvikle nye behandlingsformer i medisin.  NORMOLIM vil fokusere på avbildning av eksperimentelle modeller av mus og rotter. 

Kreft, hjertekar og nevrovitenskap er svært sentrale områder innenfor biomedisinsk forskning nasjonalt og internasjonalt, og det finnes en rekke sterke forskningsmiljøer i Norge. Norge har også sterk forskningskompetanse innenfor biomedisinsk bildebehandling. Disse miljøene får med denne infrastrukturen muligheter til å utvikle seg videre.

Infrastrukturen inngår som en norsk node i ESFRI-prosjektet EuroBioImaging. Oppdatert infrastruktur innenfor bildebehandling er viktig for å hevde seg i den internasjonale forskningsfronten, og vil gjøre de norske forskningsmiljøene interessante for internasjonalt forskningssamarbeid.

Infrastrukturen blir et viktig verktøy for norsk biomedisinsk translasjonsforskning, dvs. forskning som bygger bro fra grunnleggende forskning til praktisk anvendelse i pasientbehandling. Slik har utstyret stor samfunnsmessig betydning. Det vil også være viktig for videreutvikling av norsk industri innenfor biomedisin.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:56 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.