Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Prosjektbeskrivelser

Denne delen av veikartet inneholder populærvitenskapelige presentasjoner av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer som

 • er under etablering eller i drift etter å ha mottatt finansiering fra Forskningsrådet  
 • prosjekter på veikartet til ESFRI (the European Strategy Forum on Research Infrastructures), der Norge har forpliktet seg til å delta 
 • er vurdert som støtteverdige av Forskningsrådet 

Beskrivelsene av veikartprosjektene viser  

 • hvem som er prosjekteier
 • hvilke partnere som er med 
 • hvilket beløp Forskningsrådet har bevilget  

Formålet med å presentere forskningsinfrastrukturene er å 

 • synliggjøre store og viktige forskningsinfrastrukturer som er avgjørende for å nå forskningspolitiske mål 
 • tydeliggjøre norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer og vise balansen og relasjonen mellom slik deltakelse og nasjonale investeringer 
 • veilede offentlige og private finansiører av forskningsinfrastruktur ved å løfte fram prosjekter som er grundig utredet og kvalitetssikret, og anses som støtteverdige, men helt eller delvis mangler finansiering 

Prosjektene på veikartet er valgt ut etter tre kriterier:  

 1. Infrastrukturen er av nasjonal viktighet 
 2. Søknaden har fått svært gode vurderinger, både faglig og strategisk 
 3. Prosjektet er en stor og omfattende forskningsinfrastruktur 

Se fullstendig beskrivelse av kriteriene i innledningen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:50 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.