Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Innledning

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet ansvaret for å utarbeide et norsk veikart for investeringer i forskningsinfrastruktur. Veikartet skal underbygge og presentere hvilke større nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer Forskningsrådet anbefaler at Norge investerer i den nærmeste tiden, innenfor en realistisk budsjettramme. Forskningsrådet stiller strenge krav til hvilke prosjekter som skal løftes særskilt fram på veikartet, både når det gjelder kvalitet og strategisk betydning.

Veikartets funksjon

Veikartet skal:

  • kommunisere Forskningsrådets strategiske beslutningsgrunnlag ved kommende tildelinger av midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
  • synliggjøre store og viktige forskningsinfrastrukturer som er avgjørende for å nå forskningspolitiske mål
  • tydeliggjøre norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer og vise balansen og relasjonen mellom slik deltakelse og nasjonale investeringer
  • veilede offentlige og private finansiører av forskningsinfrastruktur, ved å løfte fram prosjekter som er grundig utredet og kvalitetssikret, og anses som støtteverdige, men helt eller delvis mangler finansiering

Utvelgelse av prosjekter til veikartet

Etter hver større utlysning innenfor Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, vil Forskningsrådets administrasjon vurdere hvilke prosjekter som skal løftes særskilt fram på veikartet. Tre kriterier, som alle skal være oppfylt, legges til grunn for vurderingen. Se Verktøy for forskning – Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur for mer detaljert begrepsavklaring.

Kriterium 1: Infrastrukturen er av nasjonal viktighet

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur støtter kun prosjekter av nasjonal viktighet. Med dette menes at:

  • infrastrukturen skal ha bred nasjonal interesse
  • infrastrukturen skal som hovedregel finnes ett eller få steder i landet
  • infrastrukturen skal legge grunnlag for internasjonalt ledende forskning
  • infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv

Kriterium 2: Søknaden har fått svært gode vurderinger, både faglig og strategisk

Prosjektene som løftes fram på veikartet etter søknadsbehandling, har fått en svært god vurdering av internasjonale fageksperter. I tillegg er de vurdert av Forskningsrådet til å ha stor strategisk betydning for norsk forskning.

Kriterium 3: Prosjektet er en stor og omfattende forskningsinfrastruktur

Et prosjekt som skal synliggjøres på veikartet, skal ha et høyt investeringsnivå sammenlignet med andre forskningsinfrastrukturer innenfor det aktuelle fagområdet.

Beslutning på departementsnivå

Forskningsrådet evaluerer infrastruktursøknader fra 2 millioner kroner og oppover og kan bidra til enkeltprosjekter med inntil 200 millioner kroner. Etter samråd med Kunnskapsdepartementet kan forskningsinfrastrukturer som har en investeringsramme på over 200 millioner kroner, bli inkludert på veikartet. Dette forutsetter at prosjektene har oppnådd høy faglig og strategisk vurdering gjennom søknadsbehandling foretatt av Forskningsrådet.

Prosjekter på ESFRIs veikart

Prosjekter på ESFRIs (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) veikart, der Norge har forpliktet seg til å delta, er også særskilt framhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Disse prosjektene har gjennomgått en grundig vurdering av ESFRI og er vurdert av Forskningsrådet å ha stor strategisk betydning for norsk forskning. De prosjektene som har fått finansiering av Forskningsrådet, er vurdert på lik linje med andre prosjekter gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Beslutningen om norsk medlemskap i et ESFRI-prosjekt tas på departementsnivå.

Forskningsrådets håndtering av veikartprosjekter

Veikartprosjekter som er vurdert som støtteverdige, men ikke har fått finansiering, må levere ny søknad ved ny utlysning av infrastrukturmidler og konkurrerer på lik linje med nye prosjektforslag. Målet er å sikre at det til enhver tid er de beste og strategisk viktigste prosjektene som blir prioritert ved tildeling av midler, og gjøre det mulig å ta hensyn til nye behov og politiske prioriteringer som måtte oppstå i tiden mellom utlysninger.

Strategisk grunnlag

Forskningsrådet skal investere i forskningsinfrastruktur som støtter opp under forskning av høy kvalitet innenfor nasjonalt prioriterte områder. Områdestrategiene beskriver forskningsmål, eksisterende infrastruktur og mulige framtidige behov for forskningsinfrastruktur innenfor ulike temaområder, fagområder og teknologiområder.

Områdestrategiene ligger til grunn for bevilgninger over Forskningsrådets budsjett og planlegging av framtidige utlysninger til forskningsinfrastruktur. De er utarbeidet med utgangspunkt i Forskningsrådets hovedstrategi og porteføljeplaner for områdene, Langtidsplanen for forskning, stortingsmeldinger og andre nasjonale strategier.

Prosjekter på veikartet

Prosjekter som er framhevet på veikartet inkluderer både prosjekter som hittil har mottatt midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur og prosjekter som hittil ikke har mottatt midler, men som har fått svært gode vurderinger og er viktige for norske forskningsprioriteringer.

Infrastrukturer der prosjektperioden med Forskningsrådet er avsluttet, eller der prosjektet etter planen skulle vært avsluttet i 2019, har fått status "ferdig finansiert/i drift" i tabellene i veikartet. Her finner du en henvisning til infrastrukturens nettside og/eller til Forskningsrådets prosjektbank. Men disse infrastrukturene har altså ikke en egen prosjektbeskrivelse i denne utgaven av veikartet.

Beskrivelsene av veikartprosjektene framstiller dem populærvitenskapelig og viser hvem som er prosjekteier, hvilke partnere som er med og hvilket beløp Forskningsrådet har bevilget. For flere av prosjektene utgjør Forskningsrådets bidrag kun en andel av prosjektets totalkostnad.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 10:43 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.