Søknadsbehandling

Skisseutlysning

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad til hovedutlysning

Offentliggjøring av skissene

Skissene blir ikke vurdert verken faglig eller strategisk

Søknadsmottak - hovedutlysning

Vurdering i ekspertpaneler

Faglig vurdering av hver søknad

Vurdering i administrative paneler

Administrativ vurdering av alle søknader med karakter 5 eller bedre fra ekspertene

Administrativ helhetsvurdering

En samlet innstilling om hvilke prosjekter som bør finansieres og rammene for dette.

Styrevedtak

Vedtak om en søknad får bevilgning eller avslag gjøres av Styret

Kontraktsforhandlinger

Søknader vedtatt for bevilgning inviteres til kontraktsforhandlinger.

Kontraktsinngåelse

Kontraktsinngåelse mellom søkerinstitusjon og Forskningsrådet.

Søknadsbehandling

Obligatorisk skisse

For å kunne sende inn søknad om midler til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur må det i forkant sendes inn obligatorisk skisse som grunnlag.

Hovedhensikten med obligatorisk skisserunde er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer. De innkomne skissene offentliggjøres i god tid før søknadsfrist til hovedutlysningen, slik at ulike miljøer med samme infrastrukturbehov lettere skal kunne kontakte hverandre og inngå samarbeid om søknader til endelig utlysning. Skissene blir ikke vurdert verken faglig eller strategisk.

Søknadsbehandling for INFRASTRUKTUR

Søknadsbehandlingen omfatter en faglig evaluering utført av eksterne fageksperter og en strategisk evaluering utført av Forskningsrådets administrasjon.

Ekspertvurdering

Alle søknadene blir først vurdert av utvalg bestående av eksterne fageksperter (kalt ekspertpaneler) som vurderer hvorvidt forskningsinfrastrukturen vil kunne bidra til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Denne vurderingen er rådgivende for Forskningsrådets videre behandling av søknadene som foretas av Forskningsrådets administrasjon.

Ekspertpanelene settes sammen i henhold til den faglige profilen i søknadsmassen. Ut fra hensynet til habilitet er så godt som alle paneldeltagerne hentet fra utlandet. Søknader som vurderes som relevant for flere av de strategiske områdene vil bli vurdert av mer enn ett ekspertpanel.

Administrativ vurdering

Den administrative behandlingen foretas av paneler (kalt administrasjonspaneler) bestående av medarbeidere i Forskningsrådet med god kjennskap til et faglig, tematisk og/eller teknologisk område og til norske forskningsaktører. Disse panelene inndeles på omtrent samme måte som inndelingen i fag- og temaområder i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018. Administrasjonspanelene foretar en vurdering av infrastrukturenes nasjonale betydning slik dette er definert i Verktøy for forskning (Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2018-2025), av infrastrukturenes strategiske relevans i forhold til norske forskningsprioriteringer, og av en del andre forhold omtalt i søknaden. Alle søknader som har fått høy karakter av ekspertpanelene (5, 6 eller 7), vil bli vurdert av administrasjonspanelene. Søknader som vurderes å ha betydelig relevans for flere av de strategiske områdene vil bli vurdert av mer enn ett administrativt panel.

Administrativ helhetsvurdering

Administrasjonen foretar til slutt en helhetsvurdering der alle søknadene sees under ett og utarbeider en samlet innstilling om hvilke prosjekter som bør finansieres og rammene for dette. Det utarbeides også et forslag til Forskningsrådets anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om norsk deltagelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer.

Styrevedtak

Forskningsrådets styre kvalitetssikrer de prosesser som har ledet frem til beslutningene om bevilgning og foretar selve bevilgningsvedtakene.

Kontraktsforhandlinger og inngåelse av kontrakt

Søknader som Forskningsrådets styre har vedtatt for bevilgning inviteres til kontraktsforhandlinger med den intensjon å komme frem til en avtale om støtte basert på innsendt søknad og forhold som er fremkommet under vurderingene av søknaden. Forutsatt at forhandlingene fører frem, vil søker bli bedt om å sende inn revidert søknad hvor resultatet av forhandlingene er innarbeidet. Den reviderte søknaden vil danne grunnlaget for kontrakten mellom søkerinstitusjon og Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 15.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.