Økonomisk støtte til søkere

Du kan få økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, samt støtte til å skrive søknader.

Vi gir også tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter, og til å delta i fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger.

Her er oversikt over de største økonomiske støtteordningene Forskningsrådet har for å styrke norsk deltakelse i H2020. Ordningene befinner seg i følgende fire kategorier av aktiviteter

 • finne relevante utlysninger, partnere og nettverk i Horisont 2020
  • støtte til reiser, til å finne relevante utlysninger og nye nettverk, og til å profilere egen kompetanse
 • skrive søknad til Horisont 2020
  • prosjektetableringsstøtte - for å skrive søknader rettet mot H2020-utlysnigner
 • delta i Horisont 2020-prosjekter
  • støtte til å delta i prosjekter som innvilges fra H2020
 • delta i å påvirke prosesser og fremtidige utlysninger i Horisont 2020
  • påvirke fremtidige utlysninger fra H2020 for å ivareta nasjonale interesser

Finne relevante utlysninger, partnere og nettverk i H2020

PES2020 - Støtte til reiser og profilering

Dette er en støtteordning til reiser og profilering for aktører som ikke har årlig rammebevilgning fra PES2020. Norske aktører uten årlig rammebevilgning kan få dekket 100 prosent av sine kostnader ved å delta på H2020-relevante arrangementer som kan gi dem bedre forståelse av H2020 og som kan bidra til å finne nye nettverk og prosjektpartnere. Ved å være til stede på relevante møteplasser, får norske aktører anledning til å profilere seg som attraktive deltakere i fremtidige H2020-søknader.

EU-nettverk

Forskningsrådet støtter etablering og drift av EU-nettverk. Overordnet mål for nettverkene er å mobilisere større norsk deltakelse i Horisont 2020, gjennom å øke kompetansen på Horisont 2020, bedre samarbeidet mellom nøkkelaktører, lære og dele god praksis og utvikle allianser. Forskningsrådet ser nettverkene som viktige støttespillere for mobiliseringsarbeidet Rådet selv gjør for norsk deltakelse i Horisont 2020.

Støtte til å skrive Horisont 2020-søknad

PES2020: Økonomisk støtte til å skrive søknader

Gjennom PES2020 kan du få økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar prosjektfinansiering fra H2020.

Helseforskning - støtte til deltakelse i H2020-søknader

To ordninger:

 1. Støtte til nasjonalt samarbeid innenfor særlig strategisk viktige områder. Samarbeidet skal være mellom aktører på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer, og skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020.
 2. Støtte til deltakere i EU-søknader med helsetema, som havnet på EU-Kommisjonens reserveliste og skal søke på nytt.

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad

Støtten gis til forskere som har sendt inn søknad til det europeiske forskningsrådet ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC. Forskningsrådet gir inntil 500.000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.

Planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap

Nasjonal tilleggsfinansiering for nasjonale konsortier som deltar i ESFRI Preparatory Phase.

Forskningsrådet tilbyr for øvrig gratis konsulenthjelp til norske søkere som skal skrive søknad til Horisont 2020, og vi har en rekke kurs som dekker alle faser i en prosjektsyklus fra identisfisering av muligheter til gjennomføring av prosjekt.

Støtte til å delta i Horisont 2020-prosjekter

STIM-EU

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i H2020-prosjekter. Det beregnes et tillegg av Forskningsrådet på grunnlag av EUs prosjektstøtte til instituttene. Koordinatoransvar og bedriftsdeltakelse belønnes særskilt, og tildelingen av midler skjer uten at instituttene må sende inn egen søknad.

MSCA-TOPP-UT

Toppfinansiering til utgående MSCA-stipendiater. Støtten gis til forskere som reiser ut fra Norge, enten på et MSCA Individual Fellowship-stipend (postdoktor-nivå), eller som har fått ansettelse ved en utenlandsk institusjon i et MSCA Innovative Training Network (PhD-nivå).

SC2

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 i Horisont 2020.5 millioner til norske partnere i forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU under samfunnsutfordring 2, SC2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy". Prosjektet må også være innenfor BIONÆRs tematiske ansvarsområder.

Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017
Utlysningen gjelder norske institusjoner som deltar i prosjekter med finansiering fra delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing» gjennom 2016/2017-utlysningene.

Prosjektene som gis støtte må være relevante for programplanene til

 • BEDREHELSE
 • BEHANDLING
 • HELSEVEL

SC6

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordringer 6: "Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies" i Horisont 2020.

Prosjektene må være innenfor de tematiske ansvarsområdene til programmene

 • DEMOS
 • SAMKUL
 • FINNUT
 • VAM

Tilgang til lån og risikokapital

Norske aktører som søker å bli finansielle mellomledd eller medinvestorer på lån- og egenkapitalsiden, og bedrifter som søker direkte låneordninger, kan få støtte fra PES2020 til søknadsprosessen rettet mot InnovFin-instrumentene. Denne utlysningen gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge.

Støtte til deltagelse for å påvirke prosesser og fremtidige utlysninger

PES2020 - Strategisk posisjonering

PES2020 lyser ut fem millioner kroner til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA). Det gis støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som er innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen. Støtten er tilgjengelig innenfor områder som ikke dekkes av et nasjonalt program i Forskningsrådet.

Energiforskning

Programmet ENERGIX gir støtte til norske aktørers deltakelse i relevante EU- (og IEA-)fora for å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda, og til koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser relatert til EUs SET-plan (Strategic Energy Technology Plan).

Posisjoneringsstøtte fra regionale forskningsfond (RFF)

Bedrifter, institutter og offentlige aktører i de tre aktuelle regionene kan få støtte til å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifiser til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Les mer om regional kvalifiseringsstøtte til EU-prosjekter på nettsidene til RFF Nord-Norge og RFF Innlandet.