Hvordan virker Money Follows Cooperation?

Money Follows Cooperation gjør det mulig for norske aktører å motta midler fra utenlandske forskningsråd når de samarbeider med utenlandske prosjektansvarlige.

Gjensidig åpning av nasjonale finansieringsordninger

MFC-avtalene er bilaterale avtaler som gir forskerne i de to landene en gjensidig mulighet til å motta finansiering gjennom partnerlandenes ordinære nasjonale utlysninger. På denne måten kan forskningsfinansierende organisasjoner finansiere prosjekter som delvis gjennomføres i utlandet. MFC-avtalene forenkler finansiering over landegrenser siden modellen ikke krever en ekstraordinær utlysning. Målet med ordningen er å tilrettelegge for samarbeid mellom norske og utenlandske forskere, og å oppnå en forholdsmessig fordeling av forskningsfinansiering mellom partnerlandene. 

Nærmere om modellen

Forskere fra Norge kan delta i en søknad i et MFC-partnerland i samarbeid med en hovedsøker fra det aktuelle partnerlandet. Dersom prosjektet får støtte vil det utenlandske forskningsrådet finansiere også de norske forskerne i konsortiet, basert på samarbeidslandets nasjonale regelverk. Tilsvarende kan forskere fra Norge inkludere utenlandske samarbeidspartnere i en søknad i Forskningsrådets ordinære utlysninger. Tildeling av midler skjer etter konkurranse, og prosjektene blir gjennomført i samsvar med Forskningsrådets regler og rutiner.

Ingen endring i Forskningsrådets generelle praksis

Forskningsrådets praksis har lenge vært at våre prosjekter kan dekke kostnadene forbundet med å ha utenlandske forskere med i prosjektet, med veldig få begrensninger. MFC-avtalene innebærer ingen endring i denne praksisen. Forskningsrådet har valgt å inngå bilaterale avtaler med flere land som har en mer restriktiv praksis for på denne måten sikre at åpenheten går begge veier. 

Ingen spesifikke bilaterale utlysninger

MFC-modellen har som hovedregel ingen egne bilaterale utlysninger, men åpner for internasjonalt samarbeid gjennom ordinære nasjonale utlysninger. Krav og betingelser vil være avhengig av prosjekttype det søkes midler på.  Spørsmål knyttet til Forskningsrådets krav og betingelser kan rettes til kontaktpersoner som er oppgitt i utlysningstekstene.

Forskningsrådet har per i dag inngått MFC-avtaler med følgende forskningsråd: 

Søknadskrav til utlysninger fra disse samarbeidspartnerne finnes på deres nettsider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.