EØS-midlene: Polen

Polsk-norsk forskningssamarbeid går inn en tredje periode med finansiering fra EØS-midlene. 129 millioner euro er bevilget til to forskningsprogrammer for grunn- og anvendt forskning.

Den polske parten skal være hovedsøker og koordinere prosjektet. Minstekravet for søknaden vil være en polsk søker og en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein. Flere partnere er tillatt.

Grunnforskning i Krakow

51,7 millioner euro er satt av til et program for grunnforskning, som vil være tematisk åpent og dermed ligne mye på Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Programmet vil passe for norske aktører fra universitets- og instituttsektoren som ønsker å samarbeide med polske forskningsmiljøer.

Avtalen som ligger til grunn for forskningssamarbeidet med Polen spesifiserer at også samfunnsvitenskapelig forskning og polarforskning skal støttes.

Forskningsmidlene blir lyst ut i løpet av 2019, og prosjektene skal gjennomføres i perioden 2019-2024.

Grunnforskningsprogrammet blir administrert av det polske nasjonale vitenskapssenteret med hovedkontor i Krakow. Forskningsrådet har en rådgivende rolle og vil være observatør i programmets styre.

Anvendt forskning i Warszawa

Programmet skal støtte anvendt forskning og vil finansiere samarbeidsprosjekter med norske og polske partnere. Det har et budsjett på 77,6 milloner euro.

Programmet passer for norske aktører (forskningsinstitusjoner og bedrifter) som er interessert i samarbeid med polske partnere.

Programmet for anvendt forskning vil administreres av Det nasjonale senteret for forskning og utvikling (NCBR) i Warszawa. Utlysning av forskningsmidlene er planlagt i løpet av 2019, og prosjektene skal gjennomføres i perioden 2019-2024.

Følgende tematiske områder vil bli dekket av utlysningene:

  1. Velferd, helse og omsorg
  2. Digital teknologi og industri
  3. Mat og naturressurser
  4. Energi, transport og klima
  5. Samfunnsutvikling og økonomisk utvikling
  6. Det er også øremerket 10 millioner euro til CCS-forskning (karbonfangst og -lagring).

Interessert? Registrer deg i partnersøk-databasen