EØS-midlene: Baltikum

Det baltiske forskningsprogrammet er på 25 millioner euro og har hatt tre utlysninger i programperioden 2018-2024. Det vil ikke være flere utlysninger i den nåværende perioden.

Forskningsprogrammet har som mål å

  • styrke bilaterale relasjoner mellom giverlandene (Norge, Island og Liechtenstein) og mottakerlandene (Estland, Latvia og Litauen)
  • styrke det regionale samarbeidet mellom Estland, Latvia og Litauen
  • støtte samarbeid som er komplementært og å bidra til kapasitets- og kompetansebygging i Estland, Latvia og Litauen
  • stimulere til et sterkt og bærekraftig samarbeid på europeisk nivå med Estland, Latvia og Litauen

Forskningsrådet er partner i forskningsprogrammet og gir råd til myndighetene i Estland, Latvia og Litauen.

Temaer

Programmets temaer omfatter følgende forskningstema

  • folkehelse, e-helse
  • migrasjon, sosial inkludering
  • cyber-sikkerhet, samfunnssikkerhet
  • regional økonomisk utvikling, sysselsetting, arbeidsmarkedsreguleringer, sosialpolitikk
  • innovative løsninger for bærekraftig og effektiv bruk av ressurser

Tre års varighet

Prosjektene har en varighet på tre til fire år. De må være avsluttet innen 30. april 2024.