Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Bedrifter, både nytt og etablert næringsliv, gründere og mikrobedrifter kan søke om støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Innovasjonen skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedrifter i Norge.

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedrifter i Norge. Innovasjonsprosjektet skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, som for eksempel deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Det kan blant annet gis støtte til innovasjonsprosjekter innen disse områdene

Dersom du skal søke Forskningsrådet om støtte, gjør du dette via en utlysning. Du finner all nødvendig informasjon om utlysninger, inkludert krav til søknaden og vurderingskriterier som benyttes i den aktuelle utlysningen.