Om Kommersialiseringsprosjekt

Hvem kan søke: Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner.

To prosjekttyper: Du kan søke om midler til kvalifisering- og verifiseringsprosjekt.

Formål: Bidra til økt kommersiell bruk av offentlig finansiert forskning. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til teknologi og den kommersielle bruken av forskningsresultater og svare på spørsmål som hindrer prosjektene i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Vis mer

er antatt tilgjengelig beløp til kommersialiseringsprosjekter i 2022

245millioner kroner

Her får du hjelp

Du kan ta kontakt med teknologioverføringskontoret (TTO) ved din forskningsorganisasjon. De jobber med å skape verdier av forskningsresultater og kan hjelpe deg videre i prosessen.

Du kan bruke Forskningsrådets regionansvarlige som samtalepartner. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har oversikt over næringsaktører og forskningsmiljøer i regionene.

Dersom du har spørsmål til utlysningene, kan du sende en e-post til kommers@forskningsradet.no.

Du kan søke om midler til to ulike prosjekttyper

Forskningsrådet investerer i prosjekter hvor forskningsresultater fra offentlig finansiert forskning har et kommersielt potensial gjennom stegvis, milepælstyrt finansiering. Her er interaksjon med fag- og forskningsmiljøene fortsatt høy, samtidig som tett dialog med markedsaktører er strategisk viktig for å sikre riktig innretning av prosjektene.

Du kan søke om støtte til et kvalifiseringsprosjekt for å svare på de mest kritiske spørsmålene som kan hindre prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen. Dersom resultatene fra kvalifiseringsprosjektet er vellykkede vil disse kunne bli brukt som underlag til en søknad om videre støtte i form av et verifiseringsprosjekt for å redusere teknologi- og markedsrisiko.

Du kan søke om et verifiseringsprosjekt til dersom du har behov for flere avklaringer, har god progresjon og det ikke eksisterer andre finansieringsmuligheter gitt en lengre vei til markedet.

Det er mulig å søke om verifiseringsprosjekt uten å ha gjennomført et kvalifiseringsprosjekt først.

Grafisk fremstilling av en prosess for å kommersialisere forskningsresultater

Teknologimodenhet måles ofte på en "Technology readiness level" (TRL)-skala. Skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen, der 0 er grunnforskningsstadiet og 9 er kommersielt tilgjengelig i markedet. Forskningsrådet kan gi støtte til prosjekter på TRL nivå 2 – 7. For mer informasjon, se Horisont Europa sin beskrivelse av TRL-skalaen.

Kvalifiseringsprosjekt

Et kvalifiseringsprosjekt skal svare på de mest kritiske spørsmålene som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen. Dette kan innebære å avklare eller demonstrere teknologikonsepter, kartlegge anvendelsesmuligheter, etablere dialog med potensielle kunder og gjennomføre markedsundersøkelser. Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet kan benyttes som underlag i en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.

Gå til utlysningen for kvalifiseringsprosjekt.

Verifiseringsprosjekt

Et verifiseringsprosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses.

Gå til utlysningen for verifiseringsprosjekt.

Beskriv utløsende effekter i prosjektet godt

For både kvalifisering- og verifiseringsprosjekter må søknadene være tydelige på hva som er gjort i forkant, hva som skal gjøres i prosjektet og hva som skal skje etterpå. Dette gjenspeiles i vurderingskriteriene og kan illustreres som dominobrikker. I kriterium 1) vurderes hvorvidt prosjektet har et godt utgangspunkt. I kriterium 2) vurderes hvorvidt dette er kommersielt interessant og kan bidra til verdiskaping. I kriterium 3) vurderes hvorvidt det som skal gjøres i prosjektet vil bidra til å utløse neste ledd i kommersialiseringsprosessen.

Hovedmålet for prosjektet skal være tydelig på hva som søkes oppnådd, avklart eller utløst ved prosjektslutt knyttet til både tekniske- og kommersielle aspekter. Det er derfor viktig at prosjektene legger opp til en tett dialog med relevante markedsaktører for å sikre riktig innretning av prosjektene. I prosjektplanen skal du beskrive milepælene godt, og disse må være målbare og forankret opp mot beslutningskritiske momenter og hva som må oppnås for å utløse neste ledd i kommersialiseringsprosessen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.02 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.