Definisjon og krav for å bli godkjent som forskningsorganisasjon

En forskningsorganisasjon er en enhet som har som hovedformål å drive med uavhengig forskning i form av grunnforskning og/eller anvendt forskning (industriell forskning og eksperimentell utvikling), slik disse begrepene er definert i det til enhver tid gjeldende statsstøtteregelverket. Organisasjonen må åpent og systematisk formidle resultatene fra sin forskning.

Formelle krav

Organisasjonen skal være en juridisk person registrert i Enhetsregisteret med eget juridisk organisasjonsnummer (hovedenhet).
Minimum 30% av årsverkene, dog minst 5 årsverk, må være FoU-årsverk. Organisasjonen skal kunne vise til at de har drevet uavhengig forskning i tre år.

Det kan ikke betales utbytte fra organisasjonens aktiviteter. Dette skal fremgå av vedtektene.

Foretak som har avgjørende innflytelse på virksomheten, f.eks. som aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene organisasjonen oppnår. Dette skal fremgå av vedtektene.

Når organisasjonen også har økonomisk aktivitet, skal det være separat regnskapsførsel av den økonomiske og den ikke-økonomiske aktiviteten.
Ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal verdier knyttet til uavhengig forskning i sin helhet gå til samme formål. Dette må fremgå av vedtektene.

Endringer som medfører at organisasjonen ikke lenger oppfyller definisjonen eller de formelle kravene til en forskningsorganisasjon, må umiddelbart meldes til Forskningsrådet.

Ytterligere presiseringer

En enhet som er klassifisert som forskningsorganisasjon av Forskningsrådet, kan ikke også opptre som bedrift i søknader til Forskningsrådet.
En offentlig enhet som er klassifisert som forskningsorganisasjon, kan opptre både som offentlig enhet og som forskningsorganisasjon i søknader til Forskningsrådet, dog ikke innenfor samme søknadstype i samme utlysning.

TTO-er (Technology Transfer Office) kan søke på enkelte av Forskningsrådets utlysninger, der det er oppgitt at utlysningen er rettet mot disse.
Forskningsrådets definisjon av forskningsorganisasjon fraviker noe fra EUs definisjon, blant annet fordi Forskningsrådet må forholde seg til ESA og statsstøtteregelverket.

Hvordan søke om godkjenning som forskningsorganisasjon

Søknad om godkjenning som forskningsorganisasjon sendes til 
post@forskningsradet.no

Søknaden må inneholde dokumentasjon på at kravene er oppfylt, og skal som et minimum inneholde følgende opplysninger

  • organisasjonens vedtekter
  • regnskap fra de siste tre regnskapsårene med revisors beretning
  • utskrift fra Brønnøysundregisteret (firmaattest)
  • redegjørelse for at organisasjonen driver uavhengig forskning, inkludert en oversikt over slik forskning utført de siste tre år med finansieringskilde og beløp, samt oversikt over hvordan resultatene fra denne forskningen er gjort åpent tilgjengelig
  • oversikt over FoU-årsverk og antall ansatte

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:10 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.