Søknadsresultater for forskerprosjekt-utlysningene med frist 25. mai 2020

Søkte dere forskerprosjekt for fornyelse, unge talenter eller internasjonal mobilitet i mai? Her finner dere oversikt over søknadene som er innvilget 16. desember 2020. Vi vil sende svar på de fleste søknadene før jul.

Om lag 2,5 milliarder kroner ble lyst ut til forskerprosjekter ved fristen 25. mai. I tillegg til det utlyste beløpet har Forskningsrådet økt rammen for den målrettede satsingen på banebrytende forskning, FRIPRO, med 150 millioner kroner.

Vi mottok 2363 søknader om til sammen 23,5 milliarder kroner. Nå innvilger vi 256 av disse søknadene.

Søknader til de tre utlysningene av forskerprosjekt fordelt på karakter for samlet vurdering.

Tildelingen gjelder disse tre utlysningene:

Alle søkere får svar på søknaden i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare. Ikke alle vil motta svarbrev før jul. 

Søknader om Forskerprosjekt innvilget 16. desember 2020 fordelt på organisasjon (pdf).

Lenger ned finner du oversikt over innvilgede søknader per utlysning.

Som følge av ekstra midler til fremragende forskning og utfordringsdrevet humaniora vil vi også innvilge noen få søknader i januar 2021.

Forskningsrådet finansierer ikke samme prosjekt to ganger. Hvis noen like eller nesten-like søknader er innvilget i flere av våre porteføljestyrer, vil Forskningsrådet i etterkant avgjøre hvilken søknad som vil bli finansiert.

Forskerprosjekt for fornyelse

 • Tildelte midler: 2 249 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 23 285 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 1694
 • Innvilgede søknader: 199
 • Innvilgelsesprosent: 11,7
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 38 % kvinner, 62 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 39 % kvinner

Søknadsresultat for utlysingen Forskerprosjekt for fornyelse (pdf)

Søknader om Forskerprosjekt for fornyelse fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Forskerprosjekt for unge talenter

 • Tildelte midler: 349 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 3 998 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 512
 • Innvilgede søknader: 43
 • Innvilgelsesprosent: 8,4
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 42 % kvinner, 58 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 64 % kvinner

Søknadsresultat for utlysingen Forskerprosjekt for unge talenter (pdf)

Søknader om Forskerprosjekt for unge talenter fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

 • Tildelte midler: 49 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 488 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 128
 • Innvilgede søknader: 13
 • Innvilgelsesprosent: 10,2
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 39 % kvinner, 61 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 31 % Kvinner

Søknadsresultat for utlysingen Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (pdf)

Søknader om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Om søknadsbehandlingen

Søknadene er vurdert i paneler av internasjonale fageksperter. Sammensetningen av eksperter i hvert enkelt panel er gjort med utgangspunkt i søknadene som skulle vurderes. Ved behov har panelene innhentet tilleggsvurderinger fra eksperter utenfor panelet.

Til sammen har nesten 460 fageksperter deltatt som medlemmer av 90 paneler. Panelene har innhentet tilleggsvurderinger fra cirka 260 eksterne eksperter.

Covid-19-pandemien medførte endring i årets søknadsbehandling av Forskerprosjekter. Antallet søknader var så stort at det ikke ville vært mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som planlagt. For å sikre at søknadene med reell mulighet for finansering fikk en grundig behandling i et samlet panel, innførte vi derfor et ekstra kvalifiseringstrinn.

Alle søknadene ble lest og vurdert av alle panelmedlemmene, men om lag 30 prosent gikk ikke videre til behandling i et samlet panel. Hvilke søknader som skulle behandles i et samlet panel, ble bestemt etter forhåndsdefinerte kriterier basert på ekspertenes individuelle vurderinger av søknadene. I møtet satte panelet endelige karakterer, skrev omforente vurderinger og rangerte de beste søknadene.

Etter felles panelbehandling, ble søknadene vurdert opp mot de enkelte temaene i utlysningen og hvor relevant søknaden er i lys av temaet/temaene søker har valgt for søknaden. Kun søknadene med best panelvurdering er blitt relevansvurdert. Søknader som retter seg mot temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) ble ikke vurdert for relevans for dette temaet.

Beslutningen om å innvilge søknadene ble gjort i porteføljestyrene etter innstilling fra Forskningsrådet.

Mer informasjon: