Behandlingsprosedyre for Forskerprosjekt-søknader i 2022

Bli kjent med behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-utlysningene med søknadsfrist i februar 2022.

  • Først behandles søknadene i en felles prosess, i et sett av paneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. Søknadene blir plassert i panel uavhengig av hvilket tema i utlysningen søkeren har valgt. 
  • Deretter vurderes søknadens relevans for valgt tema.
  • Søknader som i utgangspunktet er rettet mot andre temaer enn Banebrytende forskning (FRIPRO), men ikke får bevilgning, vil konkurrere om midlene til Banebrytende forskning dersom de oppfyller kvalifiseringskravet: karakter 6 eller 7 på alle kriteriene som panelet vurderer. 
  • Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Illustrasjon av behandlingsprosedyre for forskerprosjekt-søknader

Grafisk fremstilling av behandlingsprosedyre for søknader som sendes inn til utlysninger om forskerprosjekt
Illustrasjon av de ulike stegene en søknad går gjennom fra mottak til søker får svar. De første to stegene er felles prosess i cirka 100 paneler. Forskningsrådet plasserer først søknader i panel og rekrutterer eksperter. Deretter vurderer ekspertpanelene Excellence (potensial for å flytte forskningsfronten, kvalitet i FoU-aktiviteter), Impact og Implementation. Etter panelbehandlingen er det separate prosesser per tema. Forskningsrådet gjør relevansvurdering, unntatt for søknader til FRIPRO og søknader under terskelverdi. I de siste fasene gjør Forskningsrådet porteføljevurdering og lager alternative rangerte lister til porteføljestyrene. Porteføljestyrene gjør så en beslutning om bevilgning og til slutt gis en tilbakemelding til søker.

Klikk på titlene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 07.51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.