Søknadsresultater for forskerprosjekt-utlysningene med frist 25. mai 2020

Søkte dere forskerprosjekt for fornyelse, unge talenter eller internasjonal mobilitet i mai 2020? Her finner dere oversikt over søknadene som er innvilget.

Om lag 2,5 milliarder kroner ble lyst ut til forskerprosjekter ved fristen 25. mai 2020. I tillegg til det utlyste beløpet har Forskningsrådet økt rammen for den målrettede satsingen på banebrytende forskning, FRIPRO, med 150 millioner kroner.

Vi mottok 2363 søknader om til sammen 23,5 milliarder kroner. Nå innvilger vi 256 av disse søknadene.

Graf som viser hvor mange prosjekter som har fått hvilken karakter
Søknader til de tre utlysningene av forskerprosjekt fordelt på karakter for samlet vurdering.

Tildelingen gjelder disse tre utlysningene:

Alle søkere får svar på søknaden i Mitt nettsted

Søknader om Forskerprosjekt innvilget 16. desember 2020 fordelt på organisasjon (pdf).

Lenger ned finner du oversikt over innvilgede søknader per utlysning.

Tildelinger i februar 2021

Som følge av ekstra midler til fremragende forskning og utfordringsdrevet humaniora innvilget vi i februar ytterligere 14 søknader om Forskerprosjekt.

Søknadsresultat for utlysningene av Forskerprosjekt - tildelinger i februar (PDF)

Forskerprosjekt for fornyelse

 • Tildelte midler: 2 249 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 23 285 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 1694
 • Innvilgede søknader: 199
 • Innvilgelsesprosent: 11,7
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 38 % kvinner, 62 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 39 % kvinner

Søknadsresultat for utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse (pdf)

Graf som viser hvor mange prosjekter som har fått hvilken karakter
Søknader om Forskerprosjekt for fornyelse fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Forskerprosjekt for unge talenter

 • Tildelte midler: 349 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 3 998 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 512
 • Innvilgede søknader: 43
 • Innvilgelsesprosent: 8,4
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 42 % kvinner, 58 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 64 % kvinner

Søknadsresultat for utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter (pdf)

Graf som viser hvor mange prosjekter som har fått hvilken karakter
Søknader om Forskerprosjekt for unge talenter fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

 • Tildelte midler: 49 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 488 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 128
 • Innvilgede søknader: 13
 • Innvilgelsesprosent: 10,2
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 39 % kvinner, 61 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 31 % Kvinner

Søknadsresultat for utlysningen Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (pdf)

Graf som viser hvor mange prosjekter som har fått hvilken karakter
Søknader om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Om søknadsbehandlingen

Søknadene er vurdert i paneler av internasjonale fageksperter. Sammensetningen av eksperter i hvert enkelt panel er gjort med utgangspunkt i søknadene som skulle vurderes. Ved behov har panelene innhentet tilleggsvurderinger fra eksperter utenfor panelet.

Til sammen har nesten 460 fageksperter deltatt som medlemmer av 90 paneler. Panelene har innhentet tilleggsvurderinger fra cirka 260 eksterne eksperter.

Covid-19-pandemien medførte endring i årets søknadsbehandling av Forskerprosjekter. Antallet søknader var så stort at det ikke ville vært mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som planlagt. For å sikre at søknadene med reell mulighet for finansering fikk en grundig behandling i et samlet panel, innførte vi derfor et ekstra kvalifiseringstrinn.

Alle søknadene ble lest og vurdert av alle panelmedlemmene, men om lag 30 prosent gikk ikke videre til behandling i et samlet panel. Hvilke søknader som skulle behandles i et samlet panel, ble bestemt etter forhåndsdefinerte kriterier basert på ekspertenes individuelle vurderinger av søknadene. I møtet satte panelet endelige karakterer, skrev omforente vurderinger og rangerte de beste søknadene.

Etter felles panelbehandling, ble søknadene vurdert opp mot de enkelte temaene i utlysningen og hvor relevant søknaden er i lys av temaet/temaene søker har valgt for søknaden. Kun søknadene med best panelvurdering er blitt relevansvurdert. Søknader som retter seg mot temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) ble ikke vurdert for relevans for dette temaet.

Beslutningen om å innvilge søknadene ble gjort i porteføljestyrene etter innstilling fra Forskningsrådet.

Mer informasjon:

Resultater fra søknadsbehandlingen 2016-2018

Under ser du en oversikt over resultater fra søknadsbehandlingen i daværende FRIPRO av de tidligere søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend for årene 2016-2018.

  2018   2017   2016  

Søknadstype

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Forskerprosjekt

811

7 %

767

8 %

788

8 %

Unge forskertalenter

376

9 %

398

9 %

353

13 %

Mobilitetsstipend

92

16 %

70

20 %

75

20 %

Totalt

1279

8 %

1235

9 %

1216

10 %