Satser for finansiering av stipendiatstillinger

Her finner du Forskningsrådets satser som du skal bruke for å søke om finansiering av stipendiatstillinger i FoU-prosjekter.

Satsene gjelder for hele årsverk i perioden 2020–2024* og skal brukes i utlysninger med søknadsfrist fra og med 1. januar 2020.

2020 

2021

2022

2023

2024

1 125 000

1 156 000

1 187 000

1 220 000

1 265 000 

Forskningsrådets støtte til stipendiatstillinger gis som en rundsumsbevilgning til organisasjonen som ansetter stipendiaten. Støtten skal bidra til å dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Satsene for årsverk kan deles på 12 månedsverk eller 1628 timeverk.

Satser for finansiering kan avvike fra de budsjetterte kostnadene organisasjon har knyttet til stipendiatstillingen.

  • Kostnader knyttet til stipendiatstillinger i UH-sektoren skal budsjetteres med TDI-modellen. Se veiledning om TDI-modellen på Universitets- og høgskolerådets hjemmeside.
  • For helseforetak skal kostnader budsjetteres basert på lønnskostnad, med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for stipendiatens innsats i prosjektet.
  • Instituttsektoren kan bruke godkjente timesatser for FoU-medarbeidere for å budsjettere kostnader knyttet tiL stipendiatstillingen.

Differanse mellom budsjetterte kostnader til stipendiatstillingen og Forskningsrådets satser for finansiering av stipendiatstillingen dekkes gjennom egen eller annen finansiering. Dette avklares i hver enkelt utlysning.

Satsene gjelder ikke

  • for utenlandske doktorgrads- og postdoktorstipendiater som er tilknyttet et forskerprosjekt ved en norsk organisasjon, men som skal gjennomføre stipendperioden ved en organisasjon i hjemlandet eller et annet land
  • når stipendiaten mottar midler direkte fra Forskningsrådet, for eksempel EUI-stipendiater

Det er også mulig å søke Forskningsrådet om å få dekket

  • andre kostnader i prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til
  • dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitete


*Dersom prosjektperioden overstiger tiden satsene er beregnet for, kan satsene økes med 2,9 %. Ved en eventuell bevilgning kan de faktiske satsene avvike fra dette."