Satser for forskertid i UH-sektoren og for helseforetakene

Her finner du Forskningsrådets satser som du skal bruke når du søker om finansiering av vitenskapelig personale i prosjekter for UH-sektoren. Satsene skal også brukes av helseforetakene for å søke om prosjektfinansiering av personal- og indirekte kostnader for vitenskapelig ansatte.

"Forskertid" er arbeidstiden vitenskapelig ansatte bruker til å gjennomføre FoU-aktiviteter. Den består av planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av FoU-aktivitetene.

Forskningsrådets støtte til forskertid gis som en rundsumsbevilgning til organisasjonen hvor forskeren er ansatt. Støtten skal bidra til å dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler (inkl. veiledning for stipendiater). Satsene for årsverk kan deles på 12 månedsverk eller 1628 timeverk.

Sats for 2022 og 2023

Satsen for 2022 er kroner 1.190.000 og for 2023 er den kroner 1.244.000. For støtte til prosjekter med mer enn ett års varighet, skal det budsjetteres med en årlig økning i satsen på 4 prosent for 2024 og 3 prosent for de påfølgende årene.

Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.Satser for finansiering kan avvike fra de budsjetterte kostnadene organisasjonen har knyttet til forskertid.

For både UH-sektoren og helseforetakene skal en eventuell differanse mellom budsjetterte kostnader til forskertid og Forskningsrådets satser for finansiering av forskertid, dekkes gjennom egen eller annen finansiering. Dette avklares i hver enkelt utlysning.

Et regneeksempel for et typisk forskerprosjekt

En vitenskapelig ansatt jobber syv månedsverk i prosjektet per år. TDI-årsverkkost blir beregnet til å være 1 600 000 kroner. Budsjettert årlig personal- og indirekte kostnader for vedkommende i prosjektet blir da: 1 600 000/12*7 = 933 333 kroner. Rundsum årssats for finansiering av forskertid fra Forskningsrådet for 2020 er 1 125 000 kroner eller 93 750 kroner per måned. Du kan maksimalt søke om støtte fra Forskningsrådet for den tiden forskeren jobber på prosjektet, dvs. 7 måneder per år = 656 250 kroner i dette eksemplet. Dette gir en differanse på 277 083 kroner mellom budsjettert kostnader til forskertid og finansiering fra Forskningsrådet. Differansen må dekkes av egen finansiering ved organisasjonen forskeren jobber eller av annen finansiering.

Beregning av kostnad og finansiering av forskertid for Et helt årsverk Eksempel 7 mnd
Beregnet kostnad for forskertid (TDI)
(føres i Kostnadsplan - Personal og indirekte kostnad)
1 600 000 933 333
Maksimal støtte til forskertid i UH/RHF fra Forskningsrådet – sats for 2020 (føres i Finansieringsplan – Forskningsrådet) 1 125 000 656 250
Søkers egenandel (føres i Finansieringsplan – Egenfinansiering) 475 000 277 083

Legg også merke til at dersom vi har særskilte forutsetninger og føringer, framkommer det av utlysningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.24 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.