Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren

Organisasjoner i UH-sektoren skal bruke TDI-modellen når de budsjetterer kostnader i søknader til Forskningsrådet og når de rapporterer på påløpte personal- og indirekte kostnader i prosjekter.

TDI-modellen er en modell som UH-sektoren bruker for å beregne de totale prosjektkostnadene i eksternt finansiert prosjekter. 

For organisasjoner i universitets- og høgskolesektoren vil Forskningsrådet kun finansiere en andel av kostnadsførte personal- og indirekte kostnader. Les mer om satser for finansiering av forskertid i UH-sektoren og i helseforetakene. For teknisk personale og vitenskapelige assistenter som ikke inngår i TDI-modellens beregningsgrunnlag, skal det budsjetteres med de faktiske personal- og indirekte kostnadene. Støtten fra Forskningsrådet kan ikke overstige rundsumsatsen for vitenskapelig ansatte. En eventuell differanse mellom faktiske kostnader og Forskningsrådets satser må dekkes gjennom egen eller annen finansiering. Dette avklares i hver enkelt utlysning.

Satser og føring av eventuelle differanser i budsjettet gjelder også for helseforetakene når forskertid for vitenskapelig ansatte ved slike organisasjoner inngår i prosjektet.

Samarbeidspartnere i utlandet

Når en organisasjon fra UH-sektoren i utlandet er samarbeidspartner, kan dere budsjettere og kostnadsføre personal- og indirekte kostnader på én av følgende to måter:

  • enten ut fra organisasjonenes egne beregningsmodeller, eller
  • med faktisk lønn inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader

Forskningsrådet finansierer forskertid hos samarbeidspartnere i utlandet opp til satser for finansiering av forskertid i UH-sektoren og i helseforetakene. En eventuell differanse mellom faktiske kostnader og Forskningsrådets satser må dekkes gjennom egen eller annen finansiering.

Dersom den utenlandske forskningsorganisasjon leverer FoU-tjenester i prosjektet, avtales pris på et fritt grunnlag. Kostnader for tjenesten skal da føres som Innkjøp av FoU-tjenester i søknadsskjema.

Når forskningsopphold inngår i søknaden

Dere skal budsjettere kostnader til forskningsopphold i utlandet (utenlandsopphold) eller gjesteforskeropphold for utenlandske forskere i Norge (gjesteforskerstipend) etter egne satser. Disse skal dere føre under Andre driftskostnader i Kostnadsplan i søknadskjema. Disse satsene angir også beregningsgrunnlaget for finansiering fra Forskningsrådet. Faktiske kostnader knyttet til forskningsopphold skal dokumenteres i sluttregnskapet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.26 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.