Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i instituttsektoren

Forskningsinstitutter skal budsjettere personalkostnader og indirekte kostnader under ett for de ulike gruppene av FoU-medarbeidere som inngår i prosjektet.

Instituttene melder årlig inn timesatsene for ulike grupper av FoU-medarbeidere til Forskningsrådet på eget skjema som de får tilsendt.

Instituttet skal bruke sine innmeldte timesatser i alle søknader til Forskningsrådet uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et såkalt faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. 

Når institutter i utlandet er samarbeidspartner, kan personalkostnader og indirekte kostnader budsjetteres på én av følgende to måter:

  • ut fra institusjonenes egne beregningsmodeller, eller
  • med faktisk lønn, inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader