Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVEST)

Frist Utlysning
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter - fleire tema (2018) Velg
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte - Innovasjon i kommunal sektor (2018) Velg

Mål og prioriteringer:

Regionale forskingsfond skal:  

 • Styrke forsking for regional innovasjon og regional utvikling
 • Mobilisere til auka FoU-innsats innan bedrifter og offentlege verksemder på Vestlandet
 • Bidra til auka forskingskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljø på Vestlandet
 • Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringar kan verte drøfta i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktivitetar
 • Sørgje for samspel mellom aktivitet i regionen og andre nasjonale og internasjonale program og aktivitetar


Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) skal i perioden 2016-2019 bidra til:

 • Verdiskaping i næringsliv og offentleg sektor
 • Evne til innovasjon og omstilling – no og i framtida
 • Gode klima- og miljøløysingar

Forskingstema:

RFF Vestlandet skal med utgangspunkt i sentrale utfordringar og prioriterte innsatsområde for Vestlandet mobilisere til og finansiere forsking innan desse tema:

 • Nye berekraftige løysingar som byggjer vidare på teknologi og kompetanse innan hav-energiøkonomien, her inkludert heile spekteret av maritime næringar.
 • Sterke næringsmiljø på heile Vestlandet. Det skal også vere ei særleg merksemd på industrialisering og vidareforedling av råvarer.
 • Bærekraftig matproduksjon og nye samanhengar innan bioøkonomi
 • Innovasjon i offentleg sektor – med vekt på tenesteproduksjon og samfunnsutvikling i kommunane
 • Smarte, berekraftige, klimavennlege og langsiktige løysingar for Vestlandet, samt korleis vi forstår drivkreftene i utviklinga av landsdelen vår.

  

Informasjon om tidspunkt for utlysing av forskingsmidlar er å finne i gjeldande handlingsplan (Sjå menyen til høgre).

Fondet har løpande utlysing av kvalifiseringssøknadar (forprosjekt) så lenge det er midlar igjen. 

Det er ein årleg frist for innsending av større søknadar.
Desse utlysingane vil vere tilgjengelege for søkjar senast 6 veker før søknadsfristen.

Aktive utlysingar blir vist på toppen av denne sida.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, bedriftskonsortium, kommunal sektor og FoU-institusjonar lokalisert i fondsregionen. Nokre utlysingar, til dømes fellesutlysingane med andre regionar, kan ha andre målgrupper.

Varighet:

Regionale forskingsfond er ikkje tidsavgrensa.

Felles informasjon for fondsregionene