Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVEST)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Slutt på midlar for 2018. Det vert snart muleg å søkje om kvalifiseringsstøtte for 2019

Mål og prioriteringer:

Regionale forskingsfond skal:  

 • Styrke forsking for regional innovasjon og regional utvikling
 • Mobilisere til auka FoU-innsats innan bedrifter og offentlege verksemder på Vestlandet
 • Bidra til auka forskingskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljø på Vestlandet
 • Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringar kan verte drøfta i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktivitetar
 • Sørgje for samspel mellom aktivitet i regionen og andre nasjonale og internasjonale program og aktivitetar


Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) skal i perioden 2016-2019 bidra til:

 • Verdiskaping i næringsliv og offentleg sektor
 • Evne til innovasjon og omstilling – no og i framtida
 • Gode klima- og miljøløysingar

Forskingstema prioritert i Handlingsplan for 2019:

Med utgangspunkt i sentrale utfordringar og prioriterte innsatsområde for Vestlandet lyser RFF Vestlandet i 2019 ut midlar til forsking innan desse tema:

 • Innovasjon basert på teknologi og kompetanse innan hav- og energinæringane
 • Innovasjon innan berekraftig matproduksjon og bioøkonomi
 • Innovasjon i kommunal sektor

Informasjon om tidspunkt for utlysing av forskingsmidlar er å finne i gjeldande handlingsplan (Sjå menyen til høgre).

Aktive utlysingar blir vist på toppen av denne sida.

Fondet har lyser ut kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) så lenge det er midlar igjen. 

13. februar 2019 er frist for innsending av større søknadar.
Desse utlysingane vil vere tilgjengelege for søkjar senast 6 veker før søknadsfristen.

Berre bedrifter og kommunar kan søkje på utlysingane i 2019.
 

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, bedriftskonsortium og kommunal sektor lokalisert i fondsregionen. Nokre utlysingar kan ha andre målgrupper.

Varighet:

Regionale forskingsfond er ikkje tidsavgrensa. Men det vil kome nye prioriteringar i 2020, som koneskevens av samanslåing av fylke.

Felles informasjon for fondsregionene