Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Løpende regional kvalifiseringsstøtte til EU-prosjekter

Fondet utlyser nå løpende regional kvalifiseringsstøtte til FoU-prosjekter som har som formål å søke forskningsmidler gjennom EU-systemet.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Denne utlysning deaktiveres tirsdag 03.02.15. Søkere bes forholde seg til den nye utlysningen på løpende regional kvalifiseringsstøtte til EU- og internasjonale prosjekter fra 03.02.15.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er, som en prøveordning, avsatt totalt NOK 1 mill. til fordeling til kvalifiseringsstøtte rettet mot internasjonal satsing. Når midlene er oppbrukt, vil ikke flere tildelinger gis. Maksimalt støttebeløp er på NOK 200 000 for denne utlysning. Søknader vil prioriteres i innsendt rekkefølge.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Et av hovedmålene for det regionale forskningsfondet er at fondet skal bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene. RFFNORD lager derfor en spesielt rettet utlysing som kan gi regionale FoU-miljøer bedre muligheter til å kvalifisere seg mot internasjonale programmer, og da spesielt EU-programmer innen FoU.


Målet med utlysningen er å avdekke og utvikle FoU-prosjekter som skal kvalifisere til videre støtte fra internasjonale forskningsprogrammer, spesifikt innen EU-systemet. Målgruppen er nordnorske bedrifter, offentlige virksomheter, enkeltforskere og FoU-institusjoner. Kvalifiseringsstøtte gis for en periode på inntil 12 måneder og det lyses ut innen alle fire innsatsområder i den felles FoU-strategien.


Denne utlysning er kun rettet mot internasjonale satsinger. Eventuelle søknader som ikke oppgir hvilket internasjonalt program det er rettet mot vil avvises.


Typiske kjennetegn ved Regional kvalifiseringsstøtte bør være:
 

• Skal utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger
• Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder.
• Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, reiseutgifter og andre relevante kostnader.
• Bør lede til et hovedprosjekt

Det lyses ut midler på alle fire innsatsområder:


• Verdiskaping og innovasjon i nordlig næringsliv
• Klimatilpassing og næringer i nord
• Regional velferdsutvikling i nordområdene
• Grenseoverskridende regional utvikling i Barentsregionen

 

Søkegrupper


Disse kan være hovedsøkere:
• Universitet- og høgskoler
• Forskningsinstitutter
• Offentlige virksomheter
• Bedrifter

For en definisjon av offentlige virksomheter, se: http://www.forskningsradet.no/no/Innovasjonsprosjekt_i_offentlig_sektor/1253963327827

Det er et krav at hovedsøker er fra Nord-Norge.


Det er ikke et krav at eventuelle samarbeidspartnere er fra Nord-Norge.

Det forutsettes at man søker prosjektetableringsstøtte (PES) fra Norges forskningsråd der hvor dette er mulig.


RFFNORD forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.
 

Andre nettsider

Kontaktpersoner