Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regional kvalifiseringsstøtte

Utlysningen retter seg mot utfordringer og behov som næringsliv og kommunal sektor selv opplever som relevante.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Søknader sendes inn via Forskningsrådets e-søknadssystem.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 13. februar 2019 har en økonomisk ramme på 9 millioner kroner. Av dette er 2 millioner kroner satt av til samiske tema.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 • Hvem kan søke

Små og mellomstore bedrifter (SMB – se kriteriene på neste side), næringsklynger og næringsnettverk, samt kommuner i regionen.

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om et kvalifiseringsprosjekt når det er i samarbeid med en eller flere bedrifter i SMB-segmentet og/eller kommuner i regionen.

Mål for utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Prosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert forskningsinnhold. Støtte kan ikke benyttes til følgende:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Styret vurderer om virksomheten som søker allerede er kvalifisert til forskning innenfor det tema de beskriver og om kvalifiseringsstøtte er riktig virkemiddel. Virksomheter som anses for å allerede være kvalifisert gjennom flere kvalifiseringsprosjekter i RFFMN er ikke innenfor målgruppa for denne utlysningen.

Støttebeløp, kostnader og tidsramme

 • Fondet kan gi inntil 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.
 • Støtte gjelder for en periode på inntil 12 måneder.
 • Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. For nærmere detaljer om dette, se her.
 • Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.
 • Prosjekter kan samfinansieres med SkatteFUNN-ordningen.

Krav til søknaden

Søknader som ikke oppfyller følgende formelle krav vil bli avvist:

 • Kvalifiseringsprosjekter skal ha et forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert innen fondets geografiske område.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 50 % av  prosjektkostnadene. Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst et FoU-miljø og minst en aktør i næringsliv og/eller kommune. Samarbeidspartnere skal oppgis ved navn på institusjon og navn på samarbeidspersoner under punktet "Samarbeidspartnere" i søknadsskjemaet. Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitet hos disse skal synliggjøres i budsjettet.
 • For bedrifter: Prosjektansvarlig (søker) er en virksomhet eller sammenslutning med eget organisasjonsnummer, definert som SMB. "Egenerklæringsskjema SMB" må fylles ut. Bedriften som søker må ha prosjektsamarbeid med et FoU-miljø eller flere, i eller utenfor regionen.
 • For kommuner: Prosjektansvarlig (søker) er en kommune. Kommunen som søker må ha prosjektsamarbeid med en eller flere FoU-miljø, i eller utenfor regionen.
 • For Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner: Den FoU-institusjonen som søker må ha regionalt prosjektsamarbeid med en eller flere bedrifter og/eller kommuner innenfor regionen.
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal og samtlige punkter i malen må besvares Mal Prosjektbeskrivelse Kvalifiseringsstøtte
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider
 • CV for prosjektleder må følge søknaden og være på maks 4 sider.

Særskilt for kommuner

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta for å løse kommunene sine utfordringer. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse.

Samisk

RFF Midt-Norge har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke kvalifiseringsstøtte.

SkatteFUNN

Støttegraden til bedrifter kan i henhold til regelverket om statsstøtte, toppes med midler fra andre offentlige virkemidler (f.eks. SkatteFUNN). Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN, etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Midt-Norge.

Statsstøtteregelverket

Vi følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS-direktiver. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på industriell forsking eller eksperimentell utvikling. Støtteandeler i henhold til EØS-regelverket er beskrevet bl.a. på SkatteFUNN-ordningens hjemmesider.

RFF Midt-Norge stiller krav til minimum 50 % egeninnsats i prosjektet som helhet.

Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte. Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn (dvs. lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader i alle tilsagn som gis etter 1. januar 2017. Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.