Gå direkte til innhold

Kvalifiseringsstøtte Vår 2017

Utlysningen retter seg mot utfordringer og behov som næringsliv og kommuner selv opplever som relevante.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
15.02.2017 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 15. februar 2017 har en økonomisk ramme på 6 millioner kroner. Av dette er 2 millioner kroner satt av til innovasjon i kommunene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke

Små og mellomstore bedrifter (SMB – se kriteriene på neste side), næringsklynger og næringsnettverk, samt kommuner i regionen.

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om et kvalifiseringsprosjekt når det er i samarbeid med en eller flere bedrifter i SMB-segmentet og/eller kommuner i regionen.

Mål for utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert forskningsinnhold. Støtte kan ikke benyttes til følgende:

  • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
  • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
  • Markedsundersøkelser og markedsføring
  • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Særskilt for kommuner

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier, og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta for å løse kommunene sine utfordringer. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse i kommunene.

Samisk

RFF Midt-Norge har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke kvalifiseringsstøtte.

Kontaktpersoner