Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Innlandet (RFFINNL)

Frist Utlysning
14.02.2018
13:00 CET
Regionale forskerprosjekter - satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet Velg
Løpende Regional kvalifiseringstøtte for søknader til EU Velg
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte Velg

Mål og prioriteringer:

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

Aktiv utlysning: Kvalifiseringsstøtte

Søknader mottas og behandles fortløpende på berammete styremøter. Tidspunkt for styremøtene kunngjøres på programmets nettsider.

Merk at neste søknadsfrist er 30. november.
Søkere vil ikke kunne opprette eller sende inn søknader i perioden 1.-6. desember.

Planlagt utlysning: Forskerprosjekter

Utlysningen vil knyttes opp mot satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet. Prosjektene må være næringsrettet og ha samarbeid med minst en næringsaktør. Søknadsfrist 14. februar 2018 kl. 13.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, næringsklynger, FoU-institusjoner, universitets- og høgskolesektoren, samt offentlige virksomheter og institusjoner. Det fremkommer av utlysningsteksten hvilke av disse målgruppene som har anledning til å søke ved de enkelte utlysningene.

Varighet:

De regionale forskningsfondene er planlagt som en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Fondets tilgjengelige midler for 2017 er ca. 23 millioner kroner som består av ca. 15,5 millioner kroner i ny bevilgning og overført fra tidligere år ca. kr 7,4 millioner kroner.