Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Innlandet (RFFINNL)

Frist Utlysning
Løpende Mobiliseringstiltak "Jeg har en idè!" Velg
Løpende Regional kvalifiseringstøtte for søknader til EU Velg
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte Velg

Mål og prioriteringer:

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

Aktiv utlysning: Kvalifiseringsstøtte

Søknader mottas og behandles fortløpende på berammete styremøter. Tidspunkt for styremøtene kunngjøres på programmets nettsider.

Planlagt utlysning: Bedriftsprosjekter  

Regionale bedriftsprosjekter med bruk av muliggjørende teknologi innenfor områdene i FoUi-strategien. Prosjektene skal bidra positivt til det grønne skiftet gjennom bærekraftig verdiskaping. Det vil bli oppfordret til å planlegge prosjekter med kobling på tvers av bransjer. Vi gjør oppmerksom på at utlysningsteksten kan bli justert frem til seks uker før søknadsfristen. Utlysningen vil bli aktiv den 30. august med søknadsfrist 11. oktober 2017 kl. 13.

Planlagt utlysning: Forskerprosjekter

Utlysningen vil knyttes opp mot satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet. Prosjektene må være næringsrettet og ha samarbeid med minst en næringsaktør. Søknadsfrist i februar 2018.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, næringsklynger, FoU-institusjoner, universitets- og høgskolesektoren, samt offentlige virksomheter og institusjoner. Det fremkommer av utlysningsteksten hvilke av disse målgruppene som har anledning til å søke ved de enkelte utlysningene.

Varighet:

De regionale forskningsfondene er planlagt som en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Fondets tilgjengelige midler for 2017 er ca. 23 millioner kroner som består av ca. 15,5 millioner kroner i ny bevilgning og overført fra tidligere år ca. kr 7,4 millioner kroner.